GS.TS.NGƯT. NGUYỄN HAY
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng 403, Nhà Thiên Lý, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 903335887
Email: ng.hay@hcmuaf.edu.vn 
ORCID ID: 0000-0002-7435-0340
Scopus ID: 1583 4645 900
PGS.TS.NGƯT. NGUYỄN HUY BÍCH  
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng 1, Văn Phòng Khoa Cơ khí Công nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 283 724 2529 DID +84 908 961 309
Email: nhbich@hcmuaf.edu.vn
ORCID: 0000-0002-0644-3262
Scopus ID: 36191086100
PGS.TS. LÊ ANH ĐỨC 
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng Đào Tạo Sau Đại Học, Đại Học Nông Lâm TPHCM.
DID +84 908 470 490.
Email: leanhduc@hcmuaf.edu.vn  TS. NGUYỄN THANH HÀO

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Phòng 14, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ.
Email: nt.hao@hcmuaf.edu.vnTS. BÙI NGỌC HÙNG
Giảng viên chính, khoa CKCN
Hội đồng trường Đại học Nông Lâm TP HCM
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: buingochung@hcmuaf.edu.vn
TS. NGUYỄN ĐỨC KHUYẾN
Giảng viên chính, khoa CKCN
Phòng 03, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM.
DID +84 867 865 744.
Email: khuyen.nguyenduc@hcmuaf.edu.vn 
ORCID: 0000-0002-0576-6254
Scopus ID: 56459437300
 TS. NGUYỄN THANH NGHỊ

 Bộ môn Công Thôn
 Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TPHCM.
 DID: +84 903 851 802.
 Email: ntnghi@hcmuaf.edu.vn
TS. NGUYỄN THỊ HOÀI THU

Postdoc tại NCU Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: hoaithunl@gmail.com


TS. VƯƠNG THÀNH TIÊN
Giảng viên chính, khoa CKCN
Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: tien.vuong@hcmuaf.edu.vn


ThS. NGUYỄN VĂN TUẤN ANH 

Khoa Cơ khí Công nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
DID +84 977 734 904
Email: nvtanh@hcmuaf.edu.vn 
ThS. NGUYỄN VĂN CÔNG CHÍNH
Giảng viên chính, khoa CKCN
Phòng Quản Trị Vật Tư, Đại học Nông Lâm TP HCM
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: nvcchinh@hcmuaf.edu.vn

 

 
ThS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG 
Giảng viên chính, khoa CKCN
Nghiên cứu sinh, NCU, Taiwan
Bộ môn Máy Sau Thu Hoạch và Chế Biến
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TPHCM
DID: +84 908 341 115
Email: dangnh@hcmuaf.edu.vn ThS. NGUYỄN HUỲNH TRƯỜNG GIA

Nghiên cứu sinh Kansas State University, USA
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: nglebach@gmail.com
ThS. LÊ QUANG GIẢNG

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
DID: +84 913 149 292
Email: lqgiang@hcmuaf.edu.vn 


 

ThS. NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

Phòng 16, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 983 035 396
Email: nguyenkieuhanh@hcmuaf.edu.vn
ThS. LÊ QUANG HIỀN

Bộ môn Công Nghệ Tự Động
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 938 356 774
Email: hien.lequang@hcmuaf.edu.vn 


 

ThS. PHAN MINH HIẾU

Tổ Gia Công Cơ Khí, Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 937 569 915
Email: phanminhhieu@hcmuaf.edu.vn

 

ThS. NGUYỄN HỮU HÒA

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 987 098 329
Email: nhhoa@hcmuaf.edu.vn 
ThS. NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Bộ môn Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 779 905 412
Email: dangkhoa@hcmuaf.edu.vn 

 
ThS. PHẠM DUY LAM

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: lampd@hcmuaf.edu.vn 
ThS. NGUYỄN VĂN LÀNH
Giảng viên chính, khoa CKCN
Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 983 331 309
Email: nvlanh@hcmuaf.edu.vnThS. TRẦN THỊ KIM NGÀ

Phòng 10, Văn Phòng Khoa Cơ khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 935 401 339
Email: ttknga@hcmuaf.edu.vn  

ThS. NGUYỄN TRỊNH NGUYÊN

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
DID: +84 909 100 862
Email: nguyentrinhnguyen@hcmuaf.edu.vn


ThS. NGUYỄN THANH PHONG

Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 938 095 340
Email: ntphong@hcmuaf.edu.vn 
ThS. NGUYỄN TẤN PHÚC

Bộ môn Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: phucpfiev1@gmail.com


ThS. NGUYỄN NAM QUYỀN

Phòng Năng Lượng Tái Tạo
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 968 511 040
Email: nguyennamquyen@hcmuaf.edu.vn 
ThS. NGUYỄN VÕ NGỌC THẠCH

Bộ môn Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 939 386 008
Email: nvnthach@hcmuaf.edu.vn
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Phòng số 8, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: phuongthao.ngth@hcmuaf.edu.vn 


ThS. LÊ QUANG TRÍ

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
DID: +84 976 910 790
Email: lequangtri@hcmuaf.edu.vnThS. NGUYỄN HẢI TRIỀU

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: trieucknl@yahoo.com

 

 
ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 933 459 303
Email: tqtruong@hcmuaf.edu.vn   ThS. LÊ VĂN TUẤN

Bộ môn Máy Sau Thu Hoạch và Chế Biến
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 144 592
Email: levantuanck@hcmuaf.edu.vn 
ThS. TRẦN VĂN TUẤN

Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 2837 220 725
DID: +84 908 491 324
Email: tvtuan@hcmuaf.edu.vn
ThS. ĐÀO DUY VINH

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 446 350
Email: duyvinh@hcmuaf.edu.vn 

ThS. LÊ QUANG VINH

Bộ môn: Máy Sau thu hoạch và Chế biến
Khoa Cơ khí - Công nghệ, Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại: +84 28 3896 0721
Email: lqvinh@hcmuaf.edu.vn 


Ks. NGUYỄN VĂN KIỆP

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Phòng số 4, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: nvkiep@hcmuaf.edu.vn 

 

Ks. CAO ĐỨC LỢI

Bộ môn Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 366 459 000
Email: cdloi@hcmuaf.edu.vn Ks. LÊ KHÕE QUÍ

Bộ môn Công Thông
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 006 792
Email: lkqui@hcmuaf.edu.vn KTV. TRẦN VĂN ĐÔNG

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Phòng số 4, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM  
KTV. TRẦN VĂN HOÀNG

Bộ môn Công Thôn
Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM  
LÊ ĐÌNH QUANG

Giáo Vụ Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Phòng số 5, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: quang2khanh@yahoo.com

 


NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP

Thư Ký Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Phòng số 5, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: hongdiep@hcmuaf.edu.vn

 
PHẠM THỊ THANH

Nhân Viên Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Phòng số 5, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TP HCM