GS.TS.NGƯT. NGUYỄN HAY
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng 403, Nhà Thiên Lý, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 903335887
Email: ng.hay@hcmuaf.edu.vn 
ORCID ID: 0000-0002-7435-0340
Scopus ID: 1583 4645 900
PGS.TS.NGƯT. NGUYỄN HUY BÍCH  
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng 1, Văn Phòng Khoa Cơ khí Công nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 283 724 2529 DID +84 908 961 309
Email: nhbich@hcmuaf.edu.vn
ORCID: 0000-0002-0644-3262
Scopus ID: 36191086100
PGS.TS. LÊ ANH ĐỨC 
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng Đào Tạo Sau Đại Học, Đại Học Nông Lâm TPHCM.
DID +84 908 470 490.
Email: leanhduc@hcmuaf.edu.vn  
TS. ĐINH CÔNG BÌNH

Postdoc tại NCU, Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: binh.dinhcong@hcmuaf.edu.vn  
TS. NGUYỄN HUỲNH TRƯỜNG GIA

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: nglebach@gmail.com
TS. NGUYỄN THANH HÀO

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Phòng 14, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ.
Điện thoại: +84 949 121 898
Email: nt.hao@hcmuaf.edu.vn 
TS. BÙI NGỌC HÙNG
Giảng viên chính, khoa CKCN
Hội đồng trường Đại học Nông Lâm TP HCM
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: buingochung@hcmuaf.edu.vn
TS. NGUYỄN ĐỨC KHUYẾN
Giảng viên chính, khoa CKCN
Phòng 03, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM.
DID +84 867 865 744.
Email: khuyen.nguyenduc@hcmuaf.edu.vn 
ORCID: 0000-0002-0576-6254
Scopus ID: 56459437300
 TS. NGUYỄN THANH NGHỊ

 Bộ môn Công Thôn
 Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TPHCM.
 DID: +84 903 851 802.
 Email: ntnghi@hcmuaf.edu.vn
ThS. TRẦN THỊ KIM NGÀ

Phòng 10, Văn Phòng Khoa Cơ khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 935 401 339
Email: ttknga@hcmuaf.edu.vn  

TS. NGUYỄN TRỊNH NGUYÊN

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
DID: +84 909 100 862
Email: nguyentrinhnguyen@hcmuaf.edu.vn


TS. NGUYỄN THỊ HOÀI THU

Postdoc tại NCU Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: hoaithunl@gmail.com


TS. ĐÀO DUY VINH

GV Bộ môn Cơ điện tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 446 350
Email: duyvinh@hcmuaf.edu.vn 
ThS. NGUYỄN VĂN TUẤN ANH 

Khoa Cơ khí Công nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
DID +84 977 734 904
Email: nvtanh@hcmuaf.edu.vn 
ThS. NGUYỄN VĂN CÔNG CHÍNH
Giảng viên chính, khoa CKCN
Phòng Quản Trị Vật Tư, Đại học Nông Lâm TP HCM
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: nvcchinh@hcmuaf.edu.vn

 

 
ThS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG 
Giảng viên chính, khoa CKCN
Nghiên cứu sinh tại NCU, Taiwan
Bộ môn Máy Sau Thu Hoạch và Chế Biến
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TPHCM
DID: +84 908 341 115
Email: dangnh@hcmuaf.edu.vn 


ThS. LÊ VĂN ĐIỆN

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 903 976 536
Email: lvdien@hcmuaf.edu.vn ThS. LÊ QUANG GIẢNG

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
DID: +84 913 149 292
Email: lqgiang@hcmuaf.edu.vn 


 

ThS. NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

Phòng 16, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 983 035 396
Email: nguyenkieuhanh@hcmuaf.edu.vn
ThS. LÊ QUANG HIỀN

Bộ môn Công Nghệ Tự Động
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 938 356 774
Email: hien.lequang@hcmuaf.edu.vn 


 

ThS. PHAN MINH HIẾU

Tổ Gia Công Cơ Khí, Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 937 569 915
Email: phanminhhieu@hcmuaf.edu.vn

 

ThS. NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Nghiên cứu sinh tại NUK, Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 779 905 412
Email: dangkhoa@hcmuaf.edu.vn 

 
ThS. PHẠM DUY LAM

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: lampd@hcmuaf.edu.vn 
TS. NGUYỄN VĂN LÀNH
Giảng viên chính, khoa CKCN
Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 983 331 309
Email: nvlanh@hcmuaf.edu.vnThS. NGUYỄN THANH PHONG

Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 938 095 340
Email: ntphong@hcmuaf.edu.vn 

ThS. NGUYỄN TẤN PHÚC

Bộ môn Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: phucpfiev1@gmail.com


ThS. DẶNG VINH QUANG

Bộ môn Điều Khiển - Tự Động
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 908 840 655
Email: dangvinhquang@hcmuaf.edu.vn ThS. NGUYỄN NAM QUYỀN

Phòng Năng Lượng Tái Tạo
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 968 511 040
Email: nguyennamquyen@hcmuaf.edu.vn  
ThS. NGUYỄN VÕ NGỌC THẠCH

Bộ môn Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 939 386 008
Email: nvnthach@hcmuaf.edu.vn
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Phòng số 8, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: phuongthao.ngth@hcmuaf.edu.vn  
ThS. VÕ HUY THỊNH

Bộ môn Điều Khiển Tự Động
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 947 538 005
Email: thinh.vohuy@hcmuaf.edu.vn 

ThS. LÊ QUANG TRÍ

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
DID: +84 976 910 790
Email: lequangtri@hcmuaf.edu.vnThS. NGUYỄN HẢI TRIỀU

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: trieucknl@yahoo.com

 

 
ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 933 459 303
Email: tqtruong@hcmuaf.edu.vn   ThS. LÊ VĂN TUẤN

Bộ môn Máy Sau Thu Hoạch và Chế Biến
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 144 592
Email: levantuanck@hcmuaf.edu.vn 
ThS. TRẦN VĂN TUẤN

Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 2837 220 725
DID: +84 908 491 324
Email: tvtuan@hcmuaf.edu.vn
ThS. LÊ QUANG VINH

Bộ môn: Máy Sau thu hoạch và Chế biến
Khoa Cơ khí - Công nghệ, Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại: +84 28 3896 0721
Email: lqvinh@hcmuaf.edu.vn 


Ks. NGUYỄN NHỰT LONG

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 347 184 019
Email: long.nguyennhut@hcmuaf.edu.vn 

Ks. CAO ĐỨC LỢI

Bộ môn Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 366 459 000
Email: cdloi@hcmuaf.edu.vn Ks. HỒ VĂN NGHĨA

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 774 046 007
Email: nghia.hovan@hcmuaf.edu.vnKs. PHAN TRỌNG NGHĨA

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 965 784 552
Email: nghia.phantrong@hcmuaf.edu.vn 

Ks. LÊ KHÕE QUÍ

Cao học tại NCU, Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 006 792
Email: lkqui@hcmuaf.edu.vn 

Ks. LƯU THANH THIÊN

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 981 108 095
Email: thien.luuthanh@hcmuaf.edu.vn 

KTV. TRẦN VĂN ĐÔNG

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Phòng số 4, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM  
KTV. BÙI CÔNG HANH

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 964 945 181
Email: hanh.buicong@hcmuaf.edu.vn  
KTV. TRẦN VĂN HOÀNG

Bộ môn Công Thôn
Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM  
LÊ ĐÌNH QUANG

Giáo Vụ Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Phòng số 5, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: quang2khanh@yahoo.com

 


NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP

Thư Ký Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Phòng số 5, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: hongdiep@hcmuaf.edu.vn

 
PHẠM THỊ THANH

Nhân Viên Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Phòng số 5, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TP HCM 
GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG:
 
PGS. TS. ĐẶNG THIỆN NGÔN

Điện thoại: +84 913 804 803
Email:ngondt@hcmute.edu.vn
PGS. TS. NGUYỄN DUY ANH

Điện thoại: +84 981 801 083
Email: duyanhnguyen@hcmut.edu.vn
 TS. DƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Điện thoại: +84 983 381 140
Email: quoccuongqd13501@gmail.com
TS. NGUYỄN TRẦN PHÚ

Điện thoại: +84 986 807 479
Email: tranphukh@gmail.com
ThS. LÊ VĂN BẠN

Điện thoại: +84 988 304 674
Email: levanban@hcmuaf.edu.vn
ThS. ĐẶNG HỮU DŨNG

Điện thoại: +84 902 105 197
Email: dhdungck@hcmuaf.edu.vn

TS. VƯƠNG THÀNH TIÊN

Điện thoại: +84
Email: tien.vuongthanh@hcmuaf.edu.vn

Ks. NGUYỄN VĂN KIỆP

Điện thoại: +84
Email: nvkiep@hcmuaf.edu.vn