GS.TS.NGƯT. NGUYỄN HAY
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng 403, Nhà Thiên Lý, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 903335887
Email: ng.hay@hcmuaf.edu.vn 
ORCID ID: 0000-0002-7435-0340
Scopus ID: 1583 4645 900
GS.TS.NGƯT. NGUYỄN HUY BÍCH  
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng 1, Khu Công Nghệ Cao, Khoa Cơ khí Công nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 283 724 2529 DID +84 908 961 309
Email: nhbich@hcmuaf.edu.vn
ORCID: 0000-0002-0644-3262
Scopus ID: 36191086100
PGS.TS. LÊ ANH ĐỨC 
Giảng viên cao cấp, khoa CKCN
Phòng Đào Tạo Sau Đại Học, Đại Học Nông Lâm TPHCM.
DID +84 908 470 490.
Email: leanhduc@hcmuaf.edu.vn  
TS. ĐINH CÔNG BÌNH

Postdoc tại NCU, Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: binh.dinhcong@hcmuaf.edu.vn  
TS. NGUYỄN HUỲNH TRƯỜNG GIA 
Bộ môn Công Thôn 
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM 
Email: gianguyen@hcmuaf.edu.vn/nguyeng@montclair.edu 
TS. NGUYỄN THANH HÀO

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Phòng 14, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ.
Điện thoại: +84 949 121 898
Email: nt.hao@hcmuaf.edu.vn 
TS. BÙI NGỌC HÙNG
Giảng viên chính, khoa CKCN
Hội đồng trường Đại học Nông Lâm TP HCM
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: buingochung@hcmuaf.edu.vn
TS. NGUYỄN ĐỨC KHUYẾN
Giảng viên chính, khoa CKCN
Phòng 03, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM.
DID +84 867 865 744.
Email: khuyen.nguyenduc@hcmuaf.edu.vn 
ORCID: 0000-0002-0576-6254
Scopus ID: 56459437300
 TS. NGUYỄN THANH NGHỊ

 Bộ môn Công Thôn
 Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TPHCM.
 DID: +84 903 851 802.
 Email: ntnghi@hcmuaf.edu.vn
ThS. TRẦN THỊ KIM NGÀ

Phòng 10, Văn Phòng Khoa Cơ khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 935 401 339
Email: ttknga@hcmuaf.edu.vn  

TS. NGUYỄN TRỊNH NGUYÊN

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
DID: +84 909 100 862
Email: nguyentrinhnguyen@hcmuaf.edu.vn


TS. NGUYỄN THỊ HOÀI THU

Postdoc tại NCU Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: hoaithunl@gmail.com


TS. ĐÀO DUY VINH

GV Bộ môn Cơ điện tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 446 350
Email: duyvinh@hcmuaf.edu.vn 
ThS. NGUYỄN VĂN TUẤN ANH 

Khoa Cơ khí Công nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
DID +84 977 734 904
Email: nvtanh@hcmuaf.edu.vn 
ThS. NGUYỄN VĂN CÔNG CHÍNH
Giảng viên chính, khoa CKCN
Phòng Quản Trị Vật Tư, Đại học Nông Lâm TP HCM
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: nvcchinh@hcmuaf.edu.vn

 

 
ThS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG 
Giảng viên chính, khoa CKCN
Nghiên cứu sinh tại NCU, Taiwan
Bộ môn Máy Sau Thu Hoạch và Chế Biến
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TPHCM
DID: +84 908 341 115
Email: dangnh@hcmuaf.edu.vn 


ThS. LÊ VĂN ĐIỆN

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 903 976 536
Email: lvdien@hcmuaf.edu.vn ThS. LÊ QUANG GIẢNG

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
DID: +84 913 149 292
Email: lqgiang@hcmuaf.edu.vn 


 

ThS. NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

Phòng 16, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 983 035 396
Email: nguyenkieuhanh@hcmuaf.edu.vn
ThS. LÊ QUANG HIỀN

Bộ môn Công Nghệ Tự Động
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 938 356 774
Email: hien.lequang@hcmuaf.edu.vn 


 

ThS. PHAN MINH HIẾU

Tổ Gia Công Cơ Khí, Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 937 569 915
Email: phanminhhieu@hcmuaf.edu.vn

 

ThS. NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Nghiên cứu sinh tại NUK, Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 779 905 412
Email: dangkhoa@hcmuaf.edu.vn 

 
ThS. PHẠM DUY LAM

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: lampd@hcmuaf.edu.vn 
TS. NGUYỄN VĂN LÀNH
Giảng viên chính, khoa CKCN
Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 983 331 309
Email: nvlanh@hcmuaf.edu.vnThS. NGUYỄN THANH PHONG

Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 938 095 340
Email: ntphong@hcmuaf.edu.vn 

ThS. NGUYỄN TẤN PHÚC

Bộ môn Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: phucpfiev1@gmail.com


ThS. DẶNG VINH QUANG

Bộ môn Điều Khiển - Tự Động
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 908 840 655
Email: dangvinhquang@hcmuaf.edu.vn ThS. NGUYỄN NAM QUYỀN

Phòng Năng Lượng Tái Tạo
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 968 511 040
Email: nguyennamquyen@hcmuaf.edu.vn  
ThS. NGUYỄN VÕ NGỌC THẠCH

Bộ môn Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 939 386 008
Email: nvnthach@hcmuaf.edu.vn
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Phòng số 8, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: phuongthao.ngth@hcmuaf.edu.vn  
ThS. VÕ HUY THỊNH

Bộ môn Điều Khiển Tự Động
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 947 538 005
Email: thinh.vohuy@hcmuaf.edu.vn 

ThS. LÊ QUANG TRÍ

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
DID: +84 976 910 790
Email: lequangtri@hcmuaf.edu.vnThS. NGUYỄN HẢI TRIỀU

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: trieucknl@yahoo.com

 

 
ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 933 459 303
Email: tqtruong@hcmuaf.edu.vn   ThS. LÊ VĂN TUẤN

Bộ môn Máy Sau Thu Hoạch và Chế Biến
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 144 592
Email: levantuanck@hcmuaf.edu.vn 
ThS. TRẦN VĂN TUẤN

Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 2837 220 725
DID: +84 908 491 324
Email: tvtuan@hcmuaf.edu.vn
ThS. LÊ QUANG VINH

Bộ môn: Máy Sau thu hoạch và Chế biến
Khoa Cơ khí - Công nghệ, Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại: +84 28 3896 0721
Email: lqvinh@hcmuaf.edu.vn 


Ks. NGUYỄN NHỰT LONG

Bộ môn Công Thôn
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 347 184 019
Email: long.nguyennhut@hcmuaf.edu.vn 

Ks. CAO ĐỨC LỢI

Bộ môn Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 366 459 000
Email: cdloi@hcmuaf.edu.vn 


Ks. HỒ VĂN NGHĨA

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 774 046 007
Email: nghia.hovan@hcmuaf.edu.vnKs. PHAN TRỌNG NGHĨA

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 965 784 552
Email: nghia.phantrong@hcmuaf.edu.vn 

Ks. LÊ KHÕE QUÍ

Cao học tại NCU, Taiwan.
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 972 006 792
Email: lkqui@hcmuaf.edu.vn 

Ks. LƯU THANH THIÊN

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 981 108 095
Email: thien.luuthanh@hcmuaf.edu.vn 

KTV. TRẦN VĂN ĐÔNG

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Phòng số 4, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM  
KTV. BÙI CÔNG HANH

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Ô Tô
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại: +84 964 945 181
Email: hanh.buicong@hcmuaf.edu.vn  
KTV. TRẦN VĂN HOÀNG

Bộ môn Công Thôn
Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM  
LÊ ĐÌNH QUANG

Giáo Vụ Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Phòng số 5, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: quang2khanh@yahoo.com

 


NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP

Thư Ký Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Phòng số 5, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TP HCM
Email: hongdiep@hcmuaf.edu.vn

 
PHẠM THỊ THANH

Nhân Viên Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Phòng số 5, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TP HCM 
GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG:
 
PGS. TS. ĐẶNG THIỆN NGÔN

Điện thoại: +84 913 804 803
Email:ngondt@hcmute.edu.vn
PGS. TS. NGUYỄN DUY ANH

Điện thoại: +84 981 801 083
Email: duyanhnguyen@hcmut.edu.vn
 TS. DƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Điện thoại: +84 983 381 140
Email: quoccuongqd13501@gmail.com
TS. NGUYỄN TRẦN PHÚ

Điện thoại: +84 986 807 479
Email: tranphukh@gmail.com
ThS. LÊ VĂN BẠN

Điện thoại: +84 988 304 674
Email: levanban@hcmuaf.edu.vn
ThS. ĐẶNG HỮU DŨNG

Điện thoại: +84 902 105 197
Email: dhdungck@hcmuaf.edu.vn

TS. VƯƠNG THÀNH TIÊN

Điện thoại: +84
Email: tien.vuongthanh@hcmuaf.edu.vn

Ks. NGUYỄN VĂN KIỆP

Điện thoại: +84
Email: nvkiep@hcmuaf.edu.vn