CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo Thạc sỹ có kiến thức kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu cần thiết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng tự nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và chuyên môn cho bậc đại học, làm việc sáng tạo và có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học - kỹ thuật về kỹ thuật cơ khí, đặc biệt là trong lĩnh vực máy và thiết bị cơ giới hoá nông-lâm nghiệp, và kỹ thuật năng lượng tái tạo. Có khả năng công tác tại các trường đại học và viện nghiên cứu và tham gia thực hiện các dự án chuyên ngành; có năng lực giao tiếp về chuyên môn bằng tiếng Anh. Có khả năng tiếp tục nghiên cứu ở bậc tiến sĩ.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí trình độ thạc sỹ nhằm:

    - Đào tạo học viên nắm vững và áp dụng các kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là lĩnh vực cơ khí trong lĩnh vực nông lâm, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm hoặc Kỹ thuật Năng lượng tái tạo. Có năng lực vận dụng các kiến thức về chuyên ngành cơ khí vào thực tiễn sản xuất và công tác. Có khả năng cập nhật, phát hiện và đề xuất các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành kỹ thuật Cơ khí.

    - Đào tạo học viên sử dụng thành thạo các kỹ năng chuyên môn, có khả năng tư duy sáng tạo, có kỹ năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề và hội nhập quốc tế.

    - Rèn luyện học viên có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội, có thái độ tôn trọng pháp luật và đối tác.