CÁC LOẠI BIỂU MẪU

 

A. BIỂU MẪU DÀNH CHO GIÁO VIÊN

1. Biểu mẫu đề thi học kỳ

2.  

 

B. BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

1. Thông báo về xác nhận sinh viên thuộc ngành nghề độc hại, xem thông báo:  thongbao


2. Thông tin danh mục ngành nghề độc hại (tham khảo):  danhmuc


3. Mẫu đơn xin miễn giảm học phí thuộc đối tượng ngành nghề độc hại, tại:  maudon


4. Giấy xác nhận sinh viên thuộc ngành nghề độc hại: giayxacnhan


5. Mẫu đơn xin miễn giảm học phí thuộc các đối tượng khác, mẫu đơn tại:  donmiengiam


6. Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, mẫu đơn tại:  donhoannghiavuquansu


7. Mẫu đơn xin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội:  donvayvon


8. Phiếu đề nghị hủy môn học:  Phieu_HuyMonHoc


9. Phiếu chấm phúc khảo: Phieu Cham Phuc Khao


10. Mẫu đơn chọn chuyên ngành (CC & CK): Mau_chon chuyen nganh


11. Hướng dẫn xóa cảnh báo học vụ lần 3: File Huong dan 


12. Hướng dẫn và Mẫu đơn xin hoãn thi: File mẫu đơn

 

13. Hướng dẫn đăng ký môn học: File hướng dẫn

 

14. Mẫu đơn đăng ký môn học bổ sung: Tải file tại đây....


15. Xét học phần tương đương: Tải file tại đây...

 

 

C. TỐT NGHIỆP

1. Quy định về định dạng Khóa luận tốt nghiệp (dowload)

2. Mẫu bìa CD Khóa luận tốt nghiệp (dowload)

Lưu ý: Các bạn sinh viên thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp, làm theo định dạng và mẫu như trên. Thay từ "Khóa luận" thành "Tiểu luận" trong toàn bộ đề tài.

3. Hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp (dowload)