SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA
 
1.   CHI BỘ KHOA
    BÍ THƯ: TH.S TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG
    PHÓ BÍ THƯ:            TH.S TRẦN VĂN TUẤN
2. BAN LÃNH ĐẠO KHOA
    TRƯỞNG KHOA:          PGS.TS. NGƯT. NGUYỄN HUY BÍCH
    PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. NGUYỄN ĐỨC KHUYẾN
CÁC TRỢ LÝ:
   GIÁO VỤ KHOA: CN. LÊ ĐÌNH QUANG
   THƯ KÝ:              NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP
   QUẢN LÝ SV:      TH.S NGUYỄN VÕ NGỌC THẠCH
3.     TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ
-         Bộ môn Kỹ thuật cơ sở:                  TH.S TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG
-         Bộ môn Công thôn:                    TS. NGUYỄN THANH NGHỊ
-         Bộ môn Máy STH và chế biến:  PGS.TS. LÊ ANH ĐỨC
-         Bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh:  TS. NGUYỄN ĐỨC KHUYẾN
-         Bộ môn Điều khiển tự động:      PGS.TS. NGƯT. NGUYỄN HUY BÍCH
-         Bộ môn Công nghệ ô tô:           TH.S NGUYỄN TRỊNH NGUYÊN
-         Bộ môn Cơ điện tử:                   TH.S TRẦN THỊ KIM NGÀ
4.     CÔNG ĐOÀN KHOA
     CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: TH.S TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG
     ỦY VIÊN:                           NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP

     5.     ĐOÀN THANH NIÊN KHOA
         
BÍ THƯ: TH.S. LÊ QUANG TRÍ

 

 

Số lần xem trang: 14343
Nhập ngày: 21-12-2007
Điều chỉnh lần cuối: 25-04-2022