TS. NGUYỄN ĐỨC KHUYẾN

Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Địa chỉ: KP 6, Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP HCM.

Email: khuyen.nguyenduc@hcmuaf.edu.vn

                                                        Điện thoại: +84 - 867.865.744