KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
       ĐT
:     (+84) 28 3896.0721  -   (+84) 28 3724.0020
                                       Fax:    (+84) 28 3724.0020 .    Email:  kck@hcmuaf.edu.vn