ThS. TRẦN THỊ KIM NGÀ

Phòng 10, Văn Phòng Khoa Cơ khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 935 401 339
Email: ttknga@hcmuaf.edu.vn   

v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

-          ThS. ngành Kỹ thuật Điện tử, 2009, Đại học Đà Nẵng

-          12/2009 – nay: Giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ

-          2006 - 2009: Giảng viên Trường Trung cấp Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2-Thành phố Đà Nẵng

-          2004 - 2006: Giảng viên Trường Đại học Duy Tân-Thành phố Đà Nẵng

-          2002 - 2004: Làm việc tại Công viên Công nghệ phần mềm-Thành phố Huế

 

v  Môn giảng dạy:

-          Kỹ thuật xử lý ảnh

-          Kỹ thuật Điện tử

-          Ngôn ngữ Lập trình kỹ thuật

-          Xử lý tín hiệu số

-          Nhập môn ngành Cơ điện tử

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Kỹ thuật xử lý ảnh, thị giác máy tính

-          Máy học, kỹ thuật học sâu

 

v  Sản phẩm nghiên cứu khoa học

-          Công bố quốc tế:

1. T. T. K. Nga, T. V. Pham, D. M. Tam, I. Koo, V. Y. Mariano, and T. Do-Hong,  Combining Binary Particle Swarm Optimization With Support Vector Machine for Enhancing Rice Varieties Classification Accuracy, IEEE Access, vol. 9, pp. 66062-66078, 2021.

2. Nga Thi-Kim Tran, Tuan Do-Hong, Vladimir Y. Mariano, Ruaraidh HamiltonRicardo Apolinario, Grace Lee Capilit, A Comparative Study on Shape Analysis methods for Rice Seed Accessions,  Proceedings of 2018 IEEE Seventh International conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2018), Hue, Vietnam, October 2017, July, 2018,  pp.473-478.

3. Nga Thi-Kim Tran, Vladimir Mariano, Tuan Do-Hong, Ruaraidh Hamilton, Perceptual Color Clustering for Rice Seed Accession Images, Proceedings of International conference on advanced technologies for communications -ATC’17, Quy Nhon, Vietnam, October 2017, pp.321-324.

4. Nga Thi-Kim TranTuan Do-Hong, Vladimir Mariano, Ruaraidh HamiltonRicardo Apolinario, Grace Lee Capilit, Shape representation of rice seed accession based on chaincode, Proceedings of The international Symposium on Electrical and Electronics Engineering -ISEE, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 2017, pp.1-5.

-          Công bố trong nước:

1. Trần Thi Kim Ngà, Đào Duy Vinh, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyen Van Duc, Vo Van Huy Hoang, Nguyen Le Tuong, Nguyen Tan Phuc, Fingerling counter applied image processing technology, Journal of Agriculture science and Technology, no.6, 2016, pp. 70-75.

2. Trần Thi Kim Ngà, Đào Duy Vinh, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Minh Lộc, Nguyễn Văn Hùng, Thiết kế chế tạo hệ thống san phẳng điều khiển bằng kỹ thuật laser, Hội nghị khoa học và kỹ thuật toàn quốc về cơ khí lần 4, 2015, pp.69-79.

3. Tran Thi Kim Nga, Nguyen Tan Y, Nguyen Van Hung, An image processing study for tomato harvesting robot, Hội nghị Cơ Điện tử toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), pp.174-180. 

4. Vinh D. Dao, Nga T. K. Tran, Phuc T. Nguyen,  Khoa D. Nguyen, Research and design of a robot for pruning street trees, The Journal of Agriculture and Development, 18(1), pp. 18-25, 2019.

5. Tran Thi Kim Nga, Nguyen Van Hung, Study on image processing to locate and access the objects in robot controlling, Proceedings of International workshop on Agricultural and Bio-systems engineering, December 2011, pp. 176-181.

 

-          Patent, giải pháp hữu ich:

-          Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện (chủ nhiệm):

1. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống đếm cá giống tự động, Đề tài cơ sở, 2015-2016.

2. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị san phẳng điều khiển bằng kỹ thuật laser ứng dụng ở đồng ruộng Việt Nam, Đề tài cấp thành phố Hồ Chí Minh, 2013-2015.

3. Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh trong robot thu hoạch cà chua, Đề tài cơ sở, 2013-2014

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 2318