Ks. HỒ VĂN NGHĨA

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại:  +84 774 046 007
Email: nghia.hovan@hcmuaf.edu.vn  

  v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

     -           2019, KS. Ngành Công Nghệ - Kỹ Thuật Cơ Điện Tử, Đại học Nông Lâm TPHCM

     -           04/2022 - nay: Trợ Giảng Khoa Cơ khí Công nghệ.

 

  v  Môn giảng dạy:

       -            Kỹ Thuật Lập Trình

       -            Vi Điều Khiển

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

 

Số lần xem trang: 107
Nhập ngày: 13-04-2022
Điều chỉnh lần cuối: 15-04-2022