ThS. NGUYỄN NAM QUYỀN

Phòng Năng Lượng Tái Tạo
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 968 511 040
Email: nguyennamquyen@hcmuaf.edu.vn    

v  Giáo dục – Kinh nghiệm làm việc:

-          Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh, 2013

-          Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí, 2017

 

v  Môn giảng dạy:

-          Kỹ thuật năng lượng tái tạo

-          Đồ án Thiết bị sấy

-          Đồ án Thiết bị lạnh

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Năng lượng tái tạo – nhiệt

 

v  Sản phẩm nghiên cứu khoa học

-          Công bố quốc tế:

1. Nguyen Van Lanh, Nguyen Huy Bich, Bui Ngoc Hung, Nguyen Nam QuyenPerformance of Household Rice Husk Downdraft Gasifier in Vietnam: Modeling and experiment, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (Scopus), Vol. 11 (2021) No. 5, pages: 1958-1963, DOI:10.18517/ijaseit.11.5.16160.

2. Nguyen Van Lanh, Nguyen Huy Bich, Bui Ngọc Hung, Nguyen Nam Quyen, Water retention capacity of biochar and its effect on growth of maize, Livestock Research for Rural Development 31 (6) 2019, ISSN 0121-3784, Scopus indexed. IF=0,36.

3. Nguyen Van Lanh, Nguyen Huy Bich, Nguyen Nam Quyen, Bui Ngọc Hung, A study on designing, manufacturing and testing a household rice husk gasifier, Livestock Research for Rural Development, Volume 30, Number 2, February 2018, ISSN 0121-3784.

-          Công bố trong nước:

1. Nguyễn Đức Khuyến, Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Nam Quyền, Thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy sấy cá lù đù một nắng sử, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, ISSN 1859-4026, pp. 8-15, số 28, 2018, Hà Nội, Viet Nam.

-          Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện (chủ nhiệm):

1. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 2019-2020, cấp cơ sở.

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 160
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 15-04-2022