Ks. PHAN TRỌNG NGHĨA

Bộ môn Công Nghệ - Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại:  +84 965 784 552
Email: nghia.phantrong@hcmuaf.edu.vn  

 

  v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

      -         2019, KS. Ngành Công Nghệ - Kỹ Thuật Cơ Điện Tử trường Đại học Nông Lâm tp.HCM

      -       04/2022 - Nay, Trợ giảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

 

  v  Môn giảng dạy:

       -          Kỹ thuật số

       -          Điện tử công suất

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 82
Nhập ngày: 15-04-2022
Điều chỉnh lần cuối: 15-04-2022