ThS. DẶNG VINH QUANG

Bộ môn Điều Khiển - Tự Động
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TP HCM
Điện thoại:  +84 908 840 655
Email: dangvinhquang@hcmuaf.edu.vn   v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

     -         2019, ThS. Ngành Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Nông Lâm TPHCM

     -         1999, KS. Ngành Điện Tự động hóa, Đại học Bách khoa TPHCM

     -         3/2011 – nay: Chuyên viên phòng Quản Trị Vật Tư, Đại học Nông Lâm TPHCM

     -         3/2022 – nay: Trợ giảng Khoa Cơ khí Công nghệ, Đại học Nông Lâm TPHCM

 

  v  Môn giảng dạy:

       -          Kỹ thuật Điện

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 100
Nhập ngày: 20-04-2022
Điều chỉnh lần cuối: 20-04-2022