ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023

Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1A (cập nhật ngày 2/2/2023)   LINK GOOGLE DỰ PHÒNG!

File 1B (cập nhật ngày 2/2/2023)

File 1C (cập nhật ngày 2/2/2023)

File 2A (cập nhật ngày 2/2/2023)

File 2B (cập nhật ngày 2/2/2023)

File 3A (cập nhật ngày 6/3/2023)

File 3B (cập nhật ngày 6/3/2023)

File 3C (cập nhật ngày 6/3/2023)

File 4 (cập nhật ngày 6/3/2023)

File 5A (cập nhật ngày 8/3/2023)

File 5B (cập nhật ngày 8/3/2023)

File 5C (cập nhật ngày 8/3/2023)

File 7B (cập nhật ngày 7/6/2023)

Còn tiếp tục cập nhật...... Nếu xem trực tiếp không được, các bạn vui lòng vào link GOOGLE để bên trên để xem.

Đặc biệt tặng thêm:)

1. Kết quả phúc khảo HK1 (2021-2022)

2. Kết quả phúc khảo HK2 (2021-2022)

3. Bảng điểm 1xx HK2 (2021-2022) cho DH21RENT

 

 

Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 3/8/2022)   LINK GOOGLE DỰ PHÒNG!

File 2 (cập nhật ngày 8/8/2022)

File 3 (cập nhật ngày 14/8/2022)

File 4 (cập nhật ngày 17/8/2022)

File 5 (cập nhật ngày 7/9/2022)

File 6 (cập nhật ngày 9/9/2022)

File 7 (cập nhật ngày 13/9/2022)

File 8 (cập nhật ngày 3/10/2022)

Kết quả phúc khảo (cập nhật ngày 3/10/2022)

File 9 (cập nhật ngày 17/10/2022)

File 10 (cập nhật ngày 01/12/2022)

Còn tiếp tục cập nhật...

Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 24/5/2022)

File 2 (cập nhật ngày 29/7/2022)

File 3 (cập nhật ngày 29/7/2022)

File 4 (cập nhật ngày 29/7/2022)

File 5 (cập nhật ngày 8/8/2022)

File 6 (cập nhật ngày 14/8/2022)

File 7 (cập nhật ngày 17/8/2022)

File 8 (cập nhật ngày 7/9/2022)

File 9 (cập nhật ngày 9/9/2022)

File 10 (cập nhật ngày 13/9/2022)

Kết quả phúc khảo (cập nhật ngày 3/10/2022) 

File 11 (cập nhật ngày 17/10/2022)

File 12 (cập nhật ngày 25/10/2022)

File 13 (cập nhật ngày 5/12/2022)

 LINK GOOGLE DỰ PHÒNG

Còn tiếp tục cập nhật...

Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 2/11/2021)

File 2 (cập nhật ngày 2/11/2021)

File 3 (cập nhật ngày 24/02/2022)

File 4 (cập nhật ngày 24/02/2022)

File 5 (cập nhật ngày 28/02/2022)

File 6 (cập nhật ngày 28/02/2022)

File 7 (cập nhật ngày 6/03/2022)

File 8 (cập nhật ngày 14/03/2022)    LINK GOOGLE (dự phòng)

File 9 (cập nhật ngày 14/04/2022)    (LINK GOOGLE dự phòng - như trên :))

File 10 (cập nhật ngày 27/04/2022)  

File 11 (cập nhật ngày 7/05/2022)  

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO (cập nhật ngày 24/05/2022)  

File 12 (cập nhật ngày 5/06/2022)  

File 14 (cập nhật ngày 3/08/2022)    LINK GOOGLE DỰ PHÒNG (trên chỗ File 8)

Còn tiếp tục cập nhật...

 Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 2/02/2021)

File 2 (cập nhật ngày 23/02/2021), đã cập nhật file mới 3/3/2021!

File 3 (cập nhật ngày 3/03/2021)

File 4 (cập nhật ngày 3/03/2021)

File 5 (cập nhật ngày 8/03/2021)

File 6 (cập nhật ngày 8/03/2021)

File 7 (cập nhật ngày 15/03/2021)

File 8 (cập nhật ngày 30/03/2021)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO (cập nhật ngày 24/03/2021)

Đang cập nhật...

  Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 18/09/2020)

File 2 (cập nhật ngày 23/09/2020)

File 3 (cập nhật ngày 28/09/2020)

File 4 (cập nhật ngày 5/10/2020)

File 5 (cập nhật ngày 5/10/2020)

File 6 (cập nhật ngày 20/10/2020)

Kết quả phúc khảo.

 

 Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 14/01/2020)

File 2 (cập nhật ngày 20/01/2020)

File 3

File 4 (cập nhật ngày 17/02/2020)

File 5 (cập nhật ngày 17/02/2020)

File 6 (cập nhật ngày 11/03/2020)

File 7 (cập nhật ngày 17/03/2020)

File 8 (đã hết)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

 Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 1/10/2019)

File 2 (cập nhật ngày 20/10/2019)

File 3 (cập nhật ngày 24/10/2019)

File 4 (cập nhật ngày 29/10/2019)

Kết quả phúc khảo (cập nhật ngày 29/10/2019)

 Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 9/7/2019)

File 2 (cập nhật ngày 5/8/2019)

File 3 (cập nhật ngày 18/8/2019)

File 4 (cập nhật ngày 19/8/2019)

File 5 (cập nhật ngày 27/8/2019)

File 6 (cập nhật ngày 4/9/2019)

File 7 (cập nhật ngày 9/9/2019 và có điểm HK3 trong đó)

Kết quả phúc khảo (cập nhật ngày 18/9/2019)

File 8 (cập nhật ngày 20/9/2019)

 Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 21/2/2019)

 File 2 (cập nhật ngày 24/2/2019)

 File 3 (cập nhật ngày 1/3/2019)

 File 4 (cập nhật ngày 9/3/2019)

 File 5 (cập nhật ngày 19/3/2019)

Kết quả phúc khảo.

File 6 (cập nhật ngày 15/5/2019)

 

Điểm thi Học kỳ 3 - Năm học 2017-2018

FILE 1 (cập nhật ngày 14/12/2018)

FILE 2 (cập nhật ngày 17/12/2018)

Còn tiếp....

 Các bạn sinh viên xem kết quả phúc khảo trong file đính kèm!

 Điểm thi HK II Năm học 2017-2018

Đây chỉ là điểm công bố để sinh viên phúc khảo. CHƯA CHÍNH THỨC XUẤT HIỆN TRÊN BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN!

Cảnh báo: Các bạn sinh viên sử dụng các bảng điểm này để khiếu nại có thể dẫn đến KHÔNG công bố các điểm thi môn học còn lại.

FILE 1

FILE 2

FILE 3 (Cập nhật ngày 21/8/2018; Có trùng một số môn với File thứ 2)

FILE 4 (Cập nhật ngày 10/9/2018)

 Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1

File 2

File 3 (cập nhật ngày 1/3/2018)

File 4 (cập nhật ngày 10/3/2018 và vẫn chưa hết...)

File 5 (cập nhật ngày 14/3/2018 và vẫn chưa hết...)

File 6 (cập nhật ngày 29/3/2018)

File 7 (cập nhật ngày 9/4/2018)

Kết quả phúc khảo

 Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1

 

 

 

File 2

 

 

 

File 3

 

 

 

File 4

 

 

 

File 5

 

 

 

File 6 (cập nhật ngày 28/7/2017)

File 7 (cập nhật ngày 17/8/2017)

File 8 (cập nhật ngày 28/8/2017)

File 9 (cập nhật ngày 8/9/2017)

 Các bạn Sinh viên xem trong File đính kèm!

 Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1

File 2

File 3

File 4

File 5

File 6

File 7

File 8 (cập nhật ngày 14/2/2017)

File 9 (cập nhật ngày 17/2/2017)

File 10 (cập nhật ngày 21/2/2017)

File 11 (cập nhật ngày 28/2/2017)

 FILE 1

FILE 2 (Cập nhật ngày 30/9/2016)

FILE 3 (KT tự động và khí nén, cập nhật ngày 25/11/2016)

Đang tiếp tục cập nhật.

 Các bạn vui lòng xem điểm thi trong các File đính kèm. Phúc khảo nộp tại VP Khoa nếu muốn.

FILE 1

FILE 2

FILE 3

FILE 4

FILE 5

FILE 6

FILE 7

FILE 8

FILE 9

FILE 10 (cập nhật ngày 29/8/2016)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO (cập nhật ngày 29/8/2016)

FILE 13 (cập nhật ngày 9/11/2016)

(Đang tiếp tục cập nhật)

 Các bạn sinh viên xem điểm trong các File đính kèm. Các môn còn lại đang trong quá trình cập nhật.

File 01

File 02

File 03

File 04

File 05

File 06

File 07

File 08

File 09

File 10 (cập nhật ngày 18/3/2016)

File 11 (cập nhật ngày 31/3/2016)

 Các bạn Sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm!

File 1

File 2

File 3 

File 4

File 5

File 6

File 7 (cập nhật ngày 20/7/2015)

File (cập nhật ngày 29/7/2015)

File (cập nhật ngày 06/8/2015)

File 10 (cập nhật ngày 18/8/2015)

 

Sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm bên dưới.

(Đang cập nhật)