Sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm bên dưới.

(Đang cập nhật)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014-2015

File 1

File 2

File 3

File 4

File 5

File 6

File 7

File 8

(Đang cập nhật - 11/3/2015)

Số lần xem trang: 2223