Các bạn sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm. Mọi thắc mắc, phúc khảo... làm theo hướng dẫn của Phòng đào tạo, hoặc liên hệ Giáo vụ Khoa (Mẫu Phúc Khảo).

File 1 (cập nhật ngày 2/11/2021)

File 2 (cập nhật ngày 2/11/2021)

File 3 (cập nhật ngày 24/02/2022)

File 4 (cập nhật ngày 24/02/2022)

File 5 (cập nhật ngày 28/02/2022)

File 6 (cập nhật ngày 28/02/2022)

File 7 (cập nhật ngày 6/03/2022)

File 8 (cập nhật ngày 14/03/2022)    LINK GOOGLE (dự phòng)

File 9 (cập nhật ngày 14/04/2022)    (LINK GOOGLE dự phòng - như trên :))

File 10 (cập nhật ngày 27/04/2022)  

File 11 (cập nhật ngày 7/05/2022)  

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO (cập nhật ngày 24/05/2022)  

File 12 (cập nhật ngày 5/06/2022)  

File 14 (cập nhật ngày 3/08/2022)    LINK GOOGLE DỰ PHÒNG (trên chỗ File 8)

Còn tiếp tục cập nhật...

Số lần xem trang: 2207