BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO              
TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TPHCM              
CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO THEO HOÏC CHEÁ TÍN CHÆ  
NGAØNH: ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
MAÕ NGAØNH: DHxxTD
Soá
TT
MaMH Moân hoïc TC Loaïi giôø tín chæ HK
DK
LT BT TL TH THTNC
A Khoái kieán thöùc giaùo duïc ñaïi cöông              
A1 Khoái kieán thöùc giaùo duïc chung 28            
1 200106 Caùc nguyeân lyù cô baûn cuûa CN Maùc-Leâ 5           1
2 200104 Ñöôøng loái caùch maïng cuûa ÑCSVN 3           3
3 200107 Tö töôûng HCM 2           4
4 213601 Anh vaên 1 5           1
5 213602 Anh vaên 2 5           2
6 202501 Giaùo duïc theå chaát 1 1           1
7 202502 Giaùo duïc theå chaát 2 1           2
8 200201 Giaùo duïc quoác phoøng 1 (LT) 3           2
9 200202 Giaùo duïc quoác phoøng 2 (TH) 3           2
A2 Khoái kieán thöùc Toaùn, khoa hoïc töï nhieân, CN & moâi tröôøng 20            
1 202108 Toaùn cao caáp A1 3           1
2 202109 Toaùn cao caáp A2 3           2
3 202110 Toaùn cao caáp A3 3           3
4 202121 Xaùc suaát thoáng keâ 3           4
5 202201 Vaät lyù 1 2 2         1
6 202206 Vaät lyù 2 2 2         2
7 202202 Thí nghieäm lyù 1           2
8 214101 Tin hoïc ñaïi cöông 3           3
A3 Khoái kieán thöùc xaõ hoäi nhaân vaên (töï choïn 01 - Ñaït 6TC) 6            
1 202620 Kyõ naêng giao tieáp 2           4
2 208438 Quaûn trò döï aùn 2           3
3 208416 Quaûn trò hoïc 2           6
4 202622 Phaùp luaät ñaïi cöông 2           5
B Khoái kieán thöùc giaùo duïc chuyeân nghieäp              
B1 Khoái kieán thöùc cô sôû khoái ngaønh & nhoùm ngaønh 37            
1 207108 Hình hoïc hoïa hình - Veõ kyõ thuaät 3 2 1       2
2 207103 Cô hoïc lyù thuyeát 3 3         1
3 207113 Söùc beàn vaät lieäu 3 3         4
4 207111 Nguyeân lyù maùy 2 2         3
5 207100 Chi tieát maùy 3 3         5
6 207115 Thöïc taäp gia coâng 3       3   4
7 207605 Kyõ thuaät laäp trình 2 1     1   4
8 207623 Maïch ñieän 2 1     1   3
9 207110 Kyõ thuaät ñieän töû 2 1     1   4
10 207510 Ñieän töû coâng suaát 3 2     1   5
11 207121 Vaät lieäu vaø coâng ngheä kim loaïi 2 2         5
12 207610 Kyõ thuaät soá 2 1     1   4
13 207502 Cô sôû ñieàu khieån töï ñoäng 2 1     1   5
14 207109 Kyõ thuaät ñieän 2 1     1   3
15 207503 Kyõ thuaät ño löôøng, caûm bieán 3 2     1   5
B2 Khoái kieán thöùc cuûa ngaønh & chuyeân ngaønh 18            
1 207505 Kyõ thuaät vi ñieàu khieån 3 2     1   6
2 207512 Ño löôøng & ñieàu khieån baèng maùy tính 2 1     1   6
3 207504 Kyõ thuaät töï ñoäng khí neùn & thuûy löïc 2 1     1   6
4 207520 Servo ñieän-thuûy löïc-khí neùn 3 2     1   7
5 207515 Ñoà aùn thieát keá maïch ñieàu khieån 3 2     1   7
6 207509 Moâ phoûng & moâ hình heä thoáng 2 1     1   6
7 207516 PLC & öùng duïng 3 2     1   6
B3 Khoái kieán thöùc hoã trôï & thöïc taäp ngheà nghieäp 6            
1 207519 ÖÙùng duïng kyõ thuaät soá trong ÑKTÑ 1       1   5
2 207501 Caûm bieán trong ñieàu khieån 2 1     1   6
3 207522 Thöïc taäp ñieàu khieån-laäp trình giao tieáp MT 1       1   6
4 207617 Thöïc taäp Robot coâng nghieäp 1       1   7
5 207521 Thöïc taäp nhaø maùy 1       1   8
B4 Khoùa luaän toát nghieäp 10            
1 207528 Khoùa Luaän toát nghieäp 10           8
2 207526 Cô sôû kyõ thuaät ñieàu khieån töï ñoäng 4           8
3 207527 Töï ñoäng hoùa quaù trình saûn xuaát 6           8
C Khoái kieán thöùc töï choïn              
C1 Khoái kieán thöùc ñaïi cöông töï choïn              
C2 Khoái kieán thöùc chuyeân nghieäp (Töï choïn 02 - Ñaït 14TC) 14            
1 207524 Veõ ñieän - ñieän töû 2 1     1   4
2 207508 Maùy vaø thieát bò laïnh 2 1     1   6
3 207217 Maùy naâng chuyeån 2 2         5
4 207116 Tin hoïc öùng duïng (AutoCAD,OrCAD) 2 1     1   4
5 207525 Xöû lyù tín hieäu soá 2 2         6
6 207202 Cô löu chaát 2 2         4
7 207513 Ño löôøng & töï ñoäng hoùa thieát bò laïnh 2 1     1   6
8 207300 Anh vaên kyõ thuaät 2 2         6
9 207603 Kyõ thuaät CAD,CAM,CNC 3 2     1   7
10 207608 Kyõ thuaät Robot 1 2 2         7
11 207624 Kyõ thuaät xöû lyù aûnh 2 1     1   7
12 207517 SCADA 2 1     1   6
13 207507 Heä thoáng ñieàu khieån linh hoaït 2 1     1   7
14 207523 Töï ñoäng hoùa maùy bao bì ñoùng goùi 2 1     1   6
    Toång Coäng: 139            
                   
Tröôûng Boä Moân Tröôûng Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä

Số lần xem trang: 372