BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO              
TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TPHCM              
CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO THEO HOÏC CHEÁ TÍN CHÆ  
NGAØNH: COÂNG NGHEÄ NHIEÄT LAÏNH
MAÕ NGAØNH: DHxxNL
Soá
TT
MaMH Moân hoïc TC Loaïi giôø tín chæ HK
DK
LT BT TL TH THTNC
A Khoái kieán thöùc giaùo duïc ñaïi cöông              
A1 Khoái kieán thöùc giaùo duïc chung 28            
1 200106 Caùc nguyeân lyù cô baûn cuûa CN Maùc-Leâ 5           1
2 200104 Ñöôøng loái caùch maïng cuûa ÑCSVN 3           3
3 200107 Tö töôûng HCM 2           4
4 213601 Anh vaên 1 5           1
5 213602 Anh vaên 2 5           2
6 202501 Giaùo duïc theå chaát 1 1           1
7 202502 Giaùo duïc theå chaát 2 1           2
8 200201 Giaùo duïc quoác phoøng 1 (LT) 3           2
9 200202 Giaùo duïc quoác phoøng 2 (TH) 3           2
A2 Khoái kieán thöùc Toaùn, khoa hoïc töï nhieân, CN & moâi tröôøng 20            
1 202108 Toaùn cao caáp A1 3           1
2 202109 Toaùn cao caáp A2 3           2
3 202110 Toaùn cao caáp A3 3           3
4 202121 Xaùc suaát thoáng keâ 3           4
5 202201 Vaät lyù 1 2 2         1
6 202206 Vaät lyù 2 2 2         2
7 202202 Thí nghieäm lyù 1           2
8 214101 Tin hoïc ñaïi cöông 3           3
A3 Khoái kieán thöùc xaõ hoäi nhaân vaên (Töï choïn 01 - Ñaït 6TC) 6            
1 202620 Kyõ naêng giao tieáp 2           4
2 208438 Quaûn trò döï aùn 2           4
3 208416 Quaûn trò hoïc 2           4
4 202622 Phaùp luaät ñaïi cöông 2           4
B Khoái kieán thöùc giaùo duïc chuyeân nghieäp              
B1 Khoái kieán thöùc cô sôû khoái ngaønh & nhoùm ngaønh 27            
1 207108 Hình hoïc hoïa hình - Veõ kyõ thuaät 3 2 1       2
2 207103 Cô hoïc lyù thuyeát 3 3         1
3 207113 Söùc beàn vaät lieäu 3 3         4
4 207109 Kyõ thuaät ñieän 2 1     1   3
5 207110 Kyõ thuaät ñieän töû 2 1     1   4
6 207100 Chi tieát maùy 3 3         5
7 207504 Kyõ thuaät töï ñoäng khí neùn & thuûy löïc 2 1     1   5
8 207121 Vaät lieäu vaø coâng ngheä kim loaïi 2 2         5
9 207202 Cô löu chaát 2 2         4
10 207220 Nhieät ñoäng löïc hoïc kyõ thuaät 3 3         4
11 207111 Nguyeân lyù maùy 2 2         3
B2 Khoái kieán thöùc cuûa ngaønh & chuyeân ngaønh 22            
1 207419 Truyeàn nhieät 4 4         5
2 207417 Thieát bò trao ñoåi nhieät 3 2     1   6
3 207222 Kyõ thuaät saáy 3 2     1   6
4 207402 Kyõ thuaät laïnh 3 2     1   7
5 207401 Bôm quaït maùy neùn 3 2     1   5
6 207420 Tua bin hôi - khí 3 3         5
7 207404 Kyõ thuaät ñieàu hoøa khoâng khí 3 2     1   7
B3 Khoái kieán thöùc hoã trôï & thöïc taäp ngheà nghieäp 8            
1 207410 Ño löôøng & töï ñoäng hoùa trong thieát bò laïnh 3 2     1   7
2 207114 Thöïc taäp gia coâng 3       3   6
3 207418 Thöïc taäp saûn xuaát 2       2   7
B4 Khoùa luaän toát nghieäp 10            
1 207423 Khoùa Luaän toát nghieäp 10           8
2 207421 Cô sôû nhieät laïnh 4           8
3 207422 Thieát bò nhieät laïnh 6           8
C Khoái kieán thöùc töï choïn              
C1 Khoái kieán thöùc ñaïi cöông (Töï choïn 02 - Ñaït 2TC) 2            
1 207615 Phöông phaùp soá 2 1     1   4
2 207605 Kyõ thuaät laäp trình 2 1     1   4
3 202120 Quy hoaïch tuyeán tính 2           4
C2 Khoái kieán thöùc chuyeân nghieäp (Töï choïn 03 - Ñaït 15TC) 15            
1 207408 Naêng löôïng maët trôøi & sinh khoái 2 1     1   6
2 207300 Anh vaên kyõ thuaät 2 2         5
3 207406 Loø hôi coâng nghieäp 2 2         6
4 207407 Lyù thuyeát chaùy 2 2         6
5 207403 Kyõ thuaät laïnh thöïc phaåm 2 2         7
6 207701 An toaøn lao ñoäng & moâi tröôøng coâng nghieäp 2 2         5
7 207217 Maùy naâng chuyeån 2 2         7
8 207412 Ñoà aùn kyõ thuaät laïnh 1   1       7
9 207415 Ñoà aùn thieát bò saáy 1   1       7
10 207413 Ñoà aùn loø hôi 1   1       7
11 207414 Ñoà aùn ñieàu hoøa khoâng khí 1   1       7
12 207409 Nhaø maùy nhieät ñieän 3 2     1   6
13 207221 Phöông phaùp boá trí thí nghieäm & XLSL 2 1     1   6
    Toång Coäng: 138            
                   
Tröôûng Boä Moân Tröôûng Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä

Số lần xem trang: 12177
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: