Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Cơ Khí – Công nghệ
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------

                                                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2009
THƯ MỜI
(V/v tham gia viết bài và báo cáo tại Hội thảo khoa học với chủ đề
 “Cơ khí hóa -Tự động hóa ứng dụng trong Nông nghiệp  và Chế biến”)
 
Kính gởi:……………………………………………………
          ……………………………………………………….     
Khoa Cơ khí-Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ khí -Tự động hóa ứng dụng trong Nông nghiệp và Chế biến” vào ngày 29 tháng 12 năm 2009.
Mục đích của hội thảo là công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của quý Thầy, Cô trường Đại học Nông Lâm Tp, Hồ Chí Minh, các đơn vị, các viện, các cá nhân có hoạt động khoa học công nghệ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về hiện đại hóa trong công nông nghiệp. Đồng thời, hội thảo cũng sẽ là cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật và kinh nghiêm, cũng như định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, các vấn đề khoa học cần giải quyết từ thực tiễn sản xuất giữa đội ngũ khoa học, các viện nghiên cứu, các nhà sản xuất và các doanh nghiệp trong nước.
Ban tổ chức Hội thảo khoa học trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học tham gia báo cáo tại hội thảo (xem thông báo  đính kèm). Sau hội thảo, các báo cáo chất lượng sẽ được Ban tổ chức xem xét đăng trên tạp chí Nông Lâm Nghiệp. Thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng tham khảo tại website: http://fme.hcmuaf.edu.vn/htkh2009
Kính mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học các viện nghiên cứu, các nhà sản xuất và các doanh nghiệp trong nước gửi báo cáo cho Hội thảo.
Trân trọng kính chào./.                                                                                                                                                                                Trưởng Ban Tổ Chức
 
 
                                                                   PGS. TS Trần Thị Thanh

Số lần xem trang: 12323
Nhập ngày: 27-11-2009
Điều chỉnh lần cuối: