STT

Họ và tên

Lớp cố vấn

Email

1

Nguyễn Huy Bích

Cố vấn trưởng

nhbich@hcmuaf.edu.vn

2

Nguyễn Võ Ngọc Thạch

TL QLSV

nvnthach@hcmuaf.edu.vn

3

Lê Anh Đức

DH19CC

leanhduc@hcmuaf.edu.vn

4

Vương Thành Tiên

DH19CK

tien.vuong@hcmuaf.edu.vn

5

Nguyễn Thanh Hào

DH19NL

nt.hao@hcmuaf.edu.vn

6

Lê Quang Trí

DH19OT

lequangtri@hcmuaf.edu.vn

7

Nguyễn Huy Bích

DH19CD

nhbich@hcmuaf.edu.vn

8

Phan Trọng Nghĩa

DH19TD

nghia.phantrong@hcmuaf.edu.vn

9

Nguyễn Huy Bích

DH19CKC

nhbich@hcmuaf.edu.vn

10

Trần Văn Tuấn

DH20CC

tvtuan@hcmuaf.edu.vn

11

Nguyễn Thanh Nghị

DH20CK

ntnghi@hcmuaf.edu.vn

12

Nguyễn Đức Khuyến

DH20NL

khuyenguyen@hcmuaf.edu.vn

13

Nguyễn Văn Tuấn Anh

DH20OT

nvtanh@hcmuaf.edu.vn

14

Hồ Văn Nghĩa

DH20CD

nghia.hovan@hcmuaf.edu.vn

15

Nguyễn Võ Ngọc Thạch

DH20TD

nvnthach@hcmuaf.edu.vn

16

Nguyễn Thị Kiều Hạnh

DH20CKC

nguyenkieuhanh24@yahoo.com

17

Lê Quang Vinh

DH21CC

lqvinh@hcmuaf.edu.vn

18

Trần Thị Kim Ngà

DH21CD

kimnga2510@gmail.com

19

Nguyễn Văn Lành

DH21CK

nvlanh@hcmuaf.edu.vn

20

Võ Huy Thịnh

DH21CKC

thinh.vohuy@hcmuaf.edu.vn

21

Nguyễn Văn Công Chính

DH21NL

nvcchinh@hcmuaf.edu.vn

22

Lê Văn Điện

DH21OT

lvdien@hcmuaf.edu.vn

23

Nguyễn Nam Quyền

DH21RE

nguyennamquyen@hcmuaf.edu.vn

24

Cao Đức Lợi

DH21TD

cdloi@hcmuaf.edu.vn

25

Nguyễn Thanh Phong

DH22CC

ntphong@hcmuaf.edu.vn

26

Phạm Duy Lam

DH22CK

duylam080480@yahoo.com

27

Lê Quang Giảng

DH22NL

lqgiang@hcmuaf.edu.vn

28

Lưu Thanh Thiên

DH22OT

thien.luuthanh@hcmuaf.edu.vn

28

Nguyễn Tấn Phúc

DH22CD

phucnt@hcmuaf.edu.vn

30

Lê Quang Hiền

DH22TD

lequanghien_86@yahoo.com

31

Trương Quang Trường

DH22CKC

tqtruong@hcmuaf.edu.vn

32

Nguyễn Văn Lành

DH22RE

nvlanh@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 2321