THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN

(V/v: Hoãn thi kết thúc học phần)

Trước  mỗi  kỳ  thi  kết  thúc  học  phần…  sinh  viên  có  nhu  cầu  hoãn  thi  vui  lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1.  Điều kiện hoãn thi:

SV xem kỹ các yêu cầu của quy chế học vụ…

VD: Bệnh phải có giấy tờ xác minh (Giấy nhập viện, ra viện…)

2.  Thực hiện:

- Tải mẫu đơn hoãn thi có trên trang Web của Khoa Cơ Khí – Công Nghệ.

- Điền thông tin theo yêu cầu của đơn.

Lưu ý: Điền đúng Nhóm thi và Tổ thi.

VD:  Trên danh sách  phòng thi có in  Tổ  thi là 002_DH19NL_03  trong đó Nhóm Thi là 03; Tổ thi là 002.

-         Đơn hoãn thi phải được sự  chấp thuận của giáo viên phụ  trách môn học (Nhằm bảo lưu điểm thành phần).

-         Đơn được nộp tại văn phòng Khoa (Để BCN Khoa ký xác nhận).

-         Nhận  lại  đơn  tại  văn  phòng  Khoa,  tiếp  tục  trình  ký  tại  Phòng  Quản  Lý  Chất Lượng để  được chấp thuận và đưa vào hệ  thống phần mềm quản lý.

3.  Thi lại học phần đã xin hoãn:

- Các học phần hoãn thi sẽ  được tổ  chức vào các học kỳ  liền kề  (Nếu học phần được mở).

-         Sinh viên theo dõi lịch thi của các học phần đã xin hoãn ở các học kỳ sau.

-         Sinh viên liên lạc với Phòng Quản Lý Chất Lượng để  biết thông tin cụ  thể về việc được bố trí lịch thi của các học phần xin hoãn.

Số lần xem trang: 48
Nhập ngày: 02-08-2022
Điều chỉnh lần cuối: 02-08-2022