BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
                THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
               Số:             /HB-CTSV                                      TP. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2014
 
 THÔNG BÁO
(V/v Xét học bổng do các Doanh nghiệp tài trợ trong Ngày hội việc làm
tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tháng 6/2014)
 
                                              Kính gửi:  Các Khoa/Bộ môn
 
1.         Thông tin về học bổng:
-         Học bổng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ, cụ thể: Tổng trị giá: 20 triệu đồng; Số suất: 10; Số tiền mỗi suất: 2 triệu đồng.
-         Học bổng do Công ty Dầu nhớt Nikko tài trợ, cụ thể: Tổng trị giá: 20 triệu đồng; Số suất: 20; Số tiền mỗi suất: 1 triệu đồng.
2.         Điều kiện được xét học bổng:
-      Có điểm học tập năm học 2012-2013 đạt từ 7.5 (thang điểm 10) và 3.0 (thang điểm 4) trở lên;
-      Điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên;
-      Hoàn cảnh gia đình khó khăn;
-      Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm học 2013-2014.
3.         Hồ sơ xin học bổng  
-      Đơn đề nghị xét cấp học bổng của sinh viên (theo mẫu);
-      Bảng điểm học tập năm học 2012-2013;
-      Giấy chứng nhận hộ nghèo, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
4.         Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ    
-      Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn (qua Trợ lý Quản lý sinh viên).
-      Thời hạn nhận hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách (theo mẫu) đề cử 02 sinh viên được nhận học bổng kèm hồ sơ gửi về P.Công tác Sinh viên trước 16g00 ngày 29/5/2014.
            Trân trọng thông báo.
 
 
                                                                                        
        Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
        -Như trên;
        -Ban giám hiệu (để báo cáo);
        -Lưu VT, P.CTSV.            
 
 
-          MẪU ĐƠN HỌC BỔNG BIDV

Số lần xem trang: 12363
Nhập ngày: 22-05-2014
Điều chỉnh lần cuối: 26-09-2014