Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách (theo mẫu) đề cử 01 sinh viên nhận học
bổng, gửi về P.CTSV trước 9g00 ngày 2/12/2013.

P/S: Sau khi đã xét chọn được sinh viên nhận học bổng, Thầy Cô vui
lòng nhắc nhở sinh viên được đề cử làm thẻ ATM của ngân hàng
Vietcombank để nhà tài trợ chuyển khoản tiền học bổng.

1. Thông báo Học bổng

2. Mẫu đơn xin học bổng

Số lần xem trang: 12363
Nhập ngày: 25-11-2013
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2013