Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 82
Toàn hệ thống: 1144
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
                THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH              
                       Số:            /TB - ĐHNL - CTSV                                       TP. HCM, ngày        tháng    năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
 (V/v xét học bổng do ngân hàng BIDV tài trợ năm học 2012 - 2013)
 
                                           Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn
 
 
1.     Thông tin về học bổng
     - Đơn vị tài trợ: ngân hàng BIDV chinh nhánh Đông Sài Gòn
     - Tổng trị giá: 20.000.000đồng (năm mươi triệu đồng)
           - Số suất: 10
           - Số tiền mỗi suất: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)
       2. Điều kiện được xét học bổng, gồm các tiêu chí sau:
          - Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
           - Có điểm học tập học kỳ 1 năm học 2012- 2013 đạt từ 7.0 (thang điểm 10), 2.8 (thang điểm 4) trở lên.
           - Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm 2012-2013.
       3. Hồ sơ xin học bổng, bao gồm:
           - Bảng điểm học kỳ I năm học 2012-2013.  
           - Các giấy tờ xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (nếu có).
       4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ    
            - Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn (qua Trợ lý Quản lý sinh viên)
            - Thời hạn nhận hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách đề cử 02 sinh viên nhận học bổng kèm hồ sơ gửi về P. Công tác Sinh viên trước 15g00 ngày 15  tháng 5 năm 2013.
5. Thời gian trao học bổng: Ngày 25/5/2013
                      Trân trọng thông báo.
 
                                                                                        
        Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
        -Như trên;
        -Ban giám hiệu (để báo cáo);
        -Lưu VT, P.CTSV.                
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 

Số lần xem trang: 12044
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2013

HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

HỌC BỔNG CÔNG TY MITSUBISHI TRAO TẶNG CHO SINH VIÊN NGHÀNH NHIỆT LẠNH (10-04-2019)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NĂM 2016 (05-09-2016)

HỌC BỔNG NGUYỄN TƯỜNG TỘ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM I (02-10-2015)

HỌC BỔNG SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016 (25-09-2015)

KẾT QUẢ HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH THÁNG 11 NH2014 - 2015 (12-12-2014)

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM TẠI ĐÀI LOAN 2014 (01-12-2014)

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH THÁNG 11 NH2014 - 2015 (20-10-2014)

Học bổng do Công ty ASTRO (SAIGON) tài trợ NH 2014-2015 (14-10-2014)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN NỮ NGÀNH CC NĂM 2014 (26-09-2014)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NĂM 2014 (26-09-2014)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám tám bốn không

Xem trả lời của bạn !