LÃNH ĐẠO KHOA

1.                BAN CHỦ NHIỆM KHOA

STT

Họ và tên

Chức danh/Học hàm/Học vị

Liên hệ

1

Nguyễn Huy Bích

Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

nhbich@hcmuaf.edu.vn

2 Nguyễn Đức Khuyến

Phó Trưởng Khoa, 

Tiến sĩ

khuyenguyen@hcmuaf.edu.vn  

 

2.                CÁC TRƯỞNG BỘ MÔN

STT

Họ và tên

Chức danh/Học hàm/Học vị

Liên hệ

1

Nguyễn Huy Bích

Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

nhbich@hcmuaf.edu.vn

2

Vương Thành Tiên

Trưởng bộ môn, Tiến sĩ, GVC

vttuaf@yahoo.com

3

Bùi Ngọc Hùng

Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng phòng Sau đại học, Trưởng bộ môn, Tiến sĩ

buingochung@hcmuaf.edu.vn

4

Nguyễn Hay

Hiệu Trưởng, Trưởng bộ môn, Giáo sư, Tiến sĩ

ng.hay ©hcmuaf.edu.vn

nguyenhay@hcm.fpt.vn

5

Trương Công Tiễn

Trưởng bộ môn, Tiến sĩ

 tien.truongcong@hcmuaf.edu.vn 

6

Nguyễn Trịnh Nguyên

P.Trưởng bộ môn, Nghiên cứu sinh

nguyentrinhnguyen@hcmuaf.edu.vn

7

Nguyễn Văn Công Chính

P.Trưởng bộ môn, Thạc sĩ

chinhck@hcmuaf.edu.vn  

 

8

Trần Thị Kim Ngà

P.Trưởng bộ môn, Nghiên cứu sinh

kimnga2510@yahoo.com

9

Phan Minh Hiếu

Tổ trưởng, Thạc sỹ

phanminhhieuh@yahoo.com.vn

 

 

Số lần xem trang: 12655
Nhập ngày: 15-10-2012
Điều chỉnh lần cuối: 27-03-2021