ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
BCH ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2009
 
KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN
VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN
NĂM HỌC 2008-2009
 

TT
CHI ĐOÀN
PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN
TỔNG SỐ ĐV
ĐV
XS
ĐV
KHÁ
ĐV
TB
ĐV
 YẾU
KHÔNG PHÂN LOẠI
1
DH05CC
MẠNH
43
36
7
0
0
0
2
DH05CK
MẠNH
40
4
28
8
0
0
3
DH05NL
MẠNH
81
33
48
0
0
0
4
DH05TD
MẠNH
51
47
4
0
0
0
5
DH06CC
MẠNH
12
0
12
0
0
0
6
DH06CK
MẠNH
18
13
5
0
0
0
7
DH06NL
MẠNH
30
23
4
3
0
0
8
DH06TD
MẠNH
34
1
29
4
0
0
9
DH06OT
MẠNH
55
30
25
0
0
0
10
DH06CD
KHÁ
46
0
0
46
0
0
11
DH07CC
MẠNH
13
0
13
0
0
0
12
DH07CK
MẠNH
17
3
14
0
0
0
13
DH07NL
KHÁ
29
0
0
29
0
0
14
DH07TD
KHÁ
45
0
0
45
0
0
15
DH07OT
MẠNH
59
2
57
0
0
0
16
DH07CD
MẠNH
42
3
31
8
0
0
17
DH08CK
KHÁ
29
0
0
29
0
0
18
DH08NL
MẠNH
39
16
23
0
0
0
19
DH08TD
MẠNH
40
9
29
2
0
0
20
DH08OT
MẠNH
56
43
13
0
0
0
21
DH08CD
MẠNH
39
16
23
0
0
0
 
TỔNG CỘNG
 
818
195
277
143
0
0

 
TỔNG HỢP:
-         Tổng số Chi đoàn Mạnh: 17
-         Tổng số Chi đoàn Khá: 4
-         Tổng số Chi đoàn Trung bình: 0
-         Tổng số Chi đoàn Yếu: 0
-         Tổng số Đoàn viên Xuất sắc: 195
-         Tổng số Đoàn viên Khá: 277
-         Tổng số Đoàn viên Trung bình: 143
-         Tổng số Đoàn viên Yếu: 0
-         Tổng số Đoàn viên Không phân loại: 0
 
 
BCH ĐOÀN KHOA CK-CN
Bí thư
(Đã ký)
       Trương Quang Trường
 

Số lần xem trang: 12120
Nhập ngày: 13-05-2009
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp