ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2011
 
THÔNG BÁO THỨ 2
V/v chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn Khoa NK 2012-2015
 
               Theo thông báo thứ 1, các chi đoàn phải hoàn thành các thủ tục Đại hội và Báo cáo số liệu về Đoàn Khoa chậm nhất hết tháng 10/2011. Nhưng đến hôm nay mới có 04 chi đoàn báo cáo (DH09TD, DH10CC, DH10CK và DH10NL), đề nghị các chi đoàn còn lại nhanh chóng gởi báo cáo về. Chậm nhất là ngày 6/11/2011.
 Lập các báo cáo số liệu, báo cáo tổ chức – nhân sự, danh sách đoàn viên tham dự Đại hội ĐK (theo mẫu), gởi về địa chỉ mail: tqtruong@hcmuaf.edu.vn 
TM. BTV ĐOÀN KHOA
Bí thư
                                                                 Trương Quang Trường

Số lần xem trang: 12110
Nhập ngày: 01-11-2011
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2011

Liên kết doanh nghiệp