Thời gian: 7g30 - 11g30: Thứ năm, ngày 07/10/2010.

Địa điểm: Hội trường Phượng Vỹ.

Thành phần tham dự: Đảng ủy; BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; TL.QLSV, TL. Giáo vụ các khoa/bộ môn; Chi bộ Đoàn thể - SV; ĐTN; Hội SV, BCH Chi đoàn các Khoa, Bộ môn; GVCN và BCS lớp; SV quan tâm

Số lần xem trang: 2309