BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
 
THÔNG BÁO
Mức thu học phí năm học 2010-2011
 

HỆ ĐÀO TẠO
MỨC THU
GHI CHÚ
Niên chế
Tín chỉ
Đại học chính quy & Cao đẳng chính quy
Nhóm 1: 2.900.000
 đ/năm học/SV
85.000 đ/TC
Ngành: CK
Nhóm 2: 3.100.000
đ/năm học/SV
85.000 đ/TC
(Phụ thu 200.000 đ/năm học/SV
Ngành: CC, CD, NL. TD, OT
Đại học liên thông
3.500.000
 đ/năm học/SV
 
 

 
Tp.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2010
Hiệu Trưởng
   (Đã ký)
TS. Trịnh Trường Giang

 

Số lần xem trang: 12394
Nhập ngày: 17-09-2010
Điều chỉnh lần cuối: 04-10-2010