HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2012-2017
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
1
PGS.TS. Nguyễn Huy Bích
Trưởng khoa
2
ThS. Đặng Hữu Dũng
Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn
3
ThS. Lê Văn Bạn
Trưởng bộ môn
4
GS.TS. Nguyễn Hay
Hiệu trưởng, Trưởng bộ môn
5
TS. Bùi Ngọc Hùng
Trưởng phòng Sau đại học, Trưởng bộ môn
6
TS. Nguyễn Văn Hùng
Trưởng bộ môn
7
TS. Vương Thành Tiên
Trưởng bộ môn
8
ThS. Thi Hồng Xuân
Trưởng bộ môn
9
PGS.TS. Lê Anh Đức
Phó trưởng phòng Sau đại học
 

Số lần xem trang: 12199
Nhập ngày: 25-03-2010
Điều chỉnh lần cuối: 03-03-2016

Liên kết doanh nghiệp