TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA: CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                            Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ
 
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa Cơ khí- Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KTtô, Trường ĐHNL
Email:bchanh.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán kyõ thuaät ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Phan Minh Hiếu
Chức danh: Kỹ thuật viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy thực tập từ 2008, Khoa Cơ khí Công nghệ, bộ môn Công nghệ KT ô tô
Email: phanminhhieu@yahoo.com.vn
 
 
2-     Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ
-         Mã môn học:07704
-         Số tín chỉ:1 TC
-         Môn học: Bắt buộc
-         Các môn học tiên quyết:
+ Nhập môn ngành CN ô tô; An toàn lao động & Môi trường CN
-         Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với caùc hoaït ñoäng:
+ Nghe giảng lý thuyết: 11 tieát
+ Làm bài tập trên lớp: 1 tieát
+Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập ở xưởng: 1 buoåi- 3 tieát
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
      -Tự nghiên cứu lý thuyết, Cấu tạo ô tô, nguyên lý động cơ đốt trong
-         Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cô khí- Coâng ngheä, Boä moân Coâng ngheä OÂ toâ
3-     Mục tiêu của môn học:
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
- Hiểu được cấu tạo và chúc năng cơ bản của các thiết bị trong xưởng ô tô, lựa chọn, sử dụng đúng các thiết bị phù hợp với công việc.
- C thể lập kế hoạch trang bị, tổ chức vaø quản lý sử dụng coù hiệu quả caùc thiết bị, coâng ngheä .
 
 
4-     Tóm tắt nội dung môn học
Nội dung moân học trình baøy đặc điểm cấu tạo và chức năng cơ bản của các thiết bị được trang bị trong các xưởng ô tô và giới thiệu một số hình thức bố trí nhà xưởng và thiết bị một cách khoa học, hiện đại.
 
 
5-     Nội dung chi tiết môn học
NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ
                                          

Nội dung
Số tiết
Chương 1: Thiết bị cơ bản
3
Chương 2: Thiết bị công nghệ
11
Chương 3: Một số hình thức bố trí nhà xưởng và thiết bị
1
                                              Tổng cộng
15

 
 
Chương 1: THIẾT BỊ CƠ BẢN                                                       ( 3 tiết)
4.1            Các thiết bị chung:
-         Bàn nguội, bàn rà.
-         Máy ép, máy khoan, máy mài, máy nén khí.
-         Bồn rửa dầu.
-         Các thiết bị khác.
4.2            Các thiết bị cố định:
-         Hệ thong điện chiếu sang và phục vụ sửa chữa.
-         Hệ thống đường ống khí nén.
-         Hầm xe, cầu cạn.
4.3            Các thiết bị an toàn:
-         Bình chữa cháy.
-         Các thiết bị chữa háy khác.
4.4            Các thiết bị nâng hạ:
-         Giá đỡ xe, kích xe, pa lăng, cầu nâng hạ.
-         Các thiết bị khác.
 
Chương 2: THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ                                              (11 tiết)
2.1 Thiết bị kiểm tra chẩn đoán.
- Máy chẩn đoán heä thoáng ñieän- ñieän töû oâ toâ Scan X-431.
- Máy đo nồng độ khí thải động cơ ô tô.
- Thiết bị thử hệ thống phanh, hệ thống treo vaø độ trượt ngang
- Thiết bị kiểm tra công suất ô tô.
- Thiết bị kiểm tra và cân chỉnh đèn.
- Máy kiểm tra và cân bằng động bánh xe.
- Các thiết bị khác
2.2 Thiết bị söûa chöõa.
- Máy cân chỉnh bơm cao áp đa năng.
- Máy thử áp lực kim phun dầu.
- Thiết bị kiểm tra và làm sạch vòi phun xăng.
- Máy nạp điện bình ắc quy.
- Máy ra vào lốp xe.
- Máy thu hoài, taùi cheá vaø np ga hệ thống điều hòa.
- Máy hàn điện.
- Thiết bị cân chỉnh và nắn khung xe.
- Các thiết bị sơn.
- Các thiết bị khác.
 
Chương 3: MỘT SỐ HÌNH THỨC BỐ TRÍ NHÀ XƯỞNG &THIẾT BỊ (1 t)
 
 
6-     Hoïc lieäu :
-         Tài liệu học tập chính: Giáo trình Thiết bị xưởng ô tô- Th.S. Buøi Coâng Haïnh -2007
-         Tài liệu tham khảo:
+ Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô- Bộ Giao thông vận tải- Nhà xuất bản GTVT- 2001.
+ Bảo dưỡng kỹ thuật và chẩn đoán ô tô- Cao Trọng Hiển- Hà Nội, 1992.
+ Kỹ thuật chẩn đoán ô tô- Nguyễn Khắc Trai- Nhà xuất bản GTVT- 2004
+ Các tài liệu sửa chữa ô tô của các công ty ô tô
+ Các catalogue thiết bị xưởng ô tô.
 
7-     Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc:
·        Lòch trình chung: (Ghi toång soá giôø cho moãi coät)
 

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Noäi dung 1: Thieát bò cô baûn
1,5
 
 
 
4
 
Noäi dung 2: Thieát bò coâng ngheä
10
 
 
3
20
 
Noäi dung 3: Boá trí nhaø xöôûng
0,5
 
 
 
1
 

 
8-     Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
Yeâu caàu vaø caùch thöùc ñaùnh giaù, söï hieân dieän treân lôùp, möùc ñoä tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng treân lôùp, caùc qui ñònh veà thôøi haïn, chaát löôïng caùc baøi taäp, baøi kieåm tra…
9-     Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
- Tham gia hoïc taäp treân lôùp
- Phaàn töï hoïc, töï nghieân cöùu
- Hoaït ñoäng theo nhoùm
- Kieåm tra- ñaùnh giaù giöõa kyø
- Kieåm tra- ñaùnh giaù cuoái kyø
- Caùc kieåm tra khaùc
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
 
 
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo

Số lần xem trang: 12469
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: