TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                          Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 THỰC TẬP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
 
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa cơ khí Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KT ô tô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Phan Minh Hiếu
Chức danh: Kỹ thuật viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy thực tập từ 2008, Khoa Cơ khí Công nghệ, bộ môn Công nghệ KT ô tô
Email: phanminhhieu@yahoo.com.vn
 
1.      Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Thực tập động cơ đốt trong
-         Mã môn học: 207723
-         Số tín chỉ: 3 TC (1LT + 2 TH)
-         Môn học: Bắt buộc
-         Các môn học tiên quyết:
+ Nhập môn ngành CN ô tô; An toàn lao động & Môi trường CN; Ñoäng cô 1, Cấu tạo ô tô 1
-   Các môn học kế tiếp: Thực tập động cơ 2; Cấu tạo ô tô 2; Hệ thống điện động cơ
-         Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với môn học:
+ Nghe giảng lý thuyết:
+ Làm bài tập trên lớp:
+Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập ở xưởng: 30 tieát ( 60 giôø thöïc haønh ôû xöôûng)
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học:
      -Tự nghiên cứu lý thuyết, Cấu tạo ô tô, nguyên lý động cơ đốt trong
-         Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cơ khí Công nghệ- Bộ môn Công nghệ Ô tô
 
2.      Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
+ Nhận thức công việc của ngành, yêu nghề, thực hiện tốt nội quy về an toàn lao động.
+ Nắm vững chắc cấu trúc và nguyên lý hoạt động của động cơ  đốt trong thực tế.
+ Sử dụng và lựa chọn dụng cụ, phương tiện một cách thành thạo.
+ Biết kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh, một động cơ.
+ Thực hiện các Thí nghiệm cơ bản về ĐCĐT
 
3.      Tóm tắt nội dung môn học
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của động cơ đột trong. Giúp cho sinh viên nhận thức, hiểu biết về ngành nghề và an toàn trong công việc. Sử dụng thành thạo, đúng các thuật ngữ chuyên ngành (kể cả tiếng Anh). Có các kỹ năng về kiễm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh và vận hành các chế độ làm việc của động cơ xăng sử dụng bộ chế hoà khí và động cơ Diesel
 
4.      Nội dung chi tiết môn học (tên các bài thực tập)
PHÂN BỐ THỜI GIAN MÔN HỌC
BÀI
TÊN BÀI THỰC TẬP
Thời gian
Ghi chú
1
Phương pháp sử dụng dụng cụ- Thiết bị trong ngành ô tô
2
 
2
Cấu tạo- Nguyên lý động cơ đốt trong (ĐC Xăng)
2
 
3
Khối thân ĐC- Cơ cấu Biên tay quay ĐC ĐT
2
 
4
Khối nắp ĐC- Cơ cấu phân phối khí ĐC ĐT
2
 
5
Hệ thống bôi trơn và Hệ thống làm mát
2
 
6
Hệ thống phát hành và nạp điện động cơ
2
 
7
Hệ thống đánh lửa cơ bản
2
 
8
Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (Bộ chế hòa khí)
2
 
9
Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
2
 
10
Vận hành- Thí nghiệm ĐC ĐT
2
 
11
Kiểm tra cuối kỳ
2
 
 
Tổng cộng
22
 
 
 * Thời gian các bài thực tập ở xưởng: Tính bằng buổi (1 buổi = 3 giờ)
 
5.      Hoïc lieäu
Phương pháp- Phương tiện :
+ Giảng dạy lý thuyết
-    Sử dụng trình chiếu Microsoft Power Point
-         Các tài liệu hướng dẫn, Catalogue kỹ thuật.
+ Phương tiện thực hành:
-         Tủ dụng cụ tay (các loại dụng cụ tháo lắp)
-         Các loại bu lông- đai ốc sử dụng trong ô tô
-         Dụng cụ đo chính xác: Panme- Thước cặp- Căn lá- Đồng hồ đo áp suất- Timing light- Lực kế
-         Dụng cụ đo điện cơ bản: Máy VOM
-         Mô hình mô phỏng động cơ đốt trong các loại.
-         Các chi tiết tháo rời, các bộ phận chính của động cơ đốt trong.
-         Các loại Mô hình tổng thành động cơ đốt trong thật:
o       Động cơ xăng 4 xy lanh, 6 xy lanh đánh lửa Delco
o       Động cơ xe gắn máy (tay ga)
o       Động cơ phun xăng đa điểm- VVT-i
o       Động cơ phun xăng V6
o       Động cơ Diesel SsangYang- Mercedes-Benz, 4 xy lanh
o       Động cơ Yanma 1 xy lanh, Bơm cao áp cá nhân
o       Động cơ Diesel 2 kỳ, 2 xy lanh, kim bơm liên hợp GM
o       Động cơ xe Bus Hino, 6 xy lanh thẳng hàng
o       Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm động cơ Diesel- GD 3004-S, Turbo CommonRail, Lucas Epic- Hyundai motors santafe.
- Các thiết bị thử nghiệm:
§        Thiết bị làm sạch & kiểm tra vòi phun động cơ phun xăng
§        Thiết bị làm sạch & kiểm tra Bugie
§        Thiết bị cân chỉnh bơm cao áp
§        Thiết bị kiểm tra kim phun
§        Thiết bị đo áp suất- Góc đánh lửa sớm
§        Thiết bị đo khí xả động cơ Xăng & Diesel
§        Thiết bị chẩn đoán máy Scan X- 431
§        Thiết bị kiểm tra động cơ tổng hợp SOE3000B
 
7-     Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc:
·        Lòch trình chung: Soá buoåi thöïc taäp ôû xöôûng cho caùc baøi thöïc taäp (1 buoåi = 3 giôø)
 

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Baøi 1:Phương pháp sử dụng dụng cụ- Thiết bị trong ngành ô tô
 
 
 
2
 
 
Baøi2:Cấu tạo- Nguyên lý động cơ đốt trong (ĐC Xăng)
 
 
 
2
 
 
Baøi 3:Khối thân ĐC- Cơ cấu Biên tay quay ĐC ĐT
 
 
 
2
 
 
Baøi 4: Khối nắp ĐC- Cơ cấu phân phối khí ĐC ĐT
 
 
 
2
 
 
Baøi 5: Hệ thống bôi trơn và Hệ thống làm mát
 
 
 
2
 
 
Baøi 6: Hệ thống phát hành và nạp điện động cơ
 
 
 
2
 
 
Baøi 7: Hệ thống đánh lửa cơ bản
 
 
 
2
 
 
Baøi 8: Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (Bộ chế hòa khí)
 
 
 
2
 
 
Baøi 9: Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
 
 
 
2
 
 
Baøi 10: Vận hành- Thí nghiệm ĐC ĐT
 
 
 
2
 
 
Kiểm tra cuối kỳ
 
 
 
2
 
 
Tổng cộng
 
 
 
22
 
 

 
8-     Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
Yeâu caàu vaø caùch thöùc ñaùnh giaù, söï hieân dieän treân lôùo, möùc ñoä tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng treân lôùp, caùc qui ñònh veà thôøi haïn, chaát löôïng caùc baøi taäp, baøi kieåm tra…
9-     Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
- Tham gia hoïc taäp treân lôùp
- Phaàn töï hoïc, töï nghieân cöùu
- Hoaït ñoäng theo nhoùm
- Kieåm tra- ñaùnh giaù giöõa kyø
- Kieåm tra- ñaùnh giaù cuoái kyø
- Caùc kieåm tra khaùc
9.3. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc loaïi baøi taäp
9.4. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
 
 
Giaûng vieân                       Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo
 

Số lần xem trang: 12309
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: