BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO              
TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TPHCM              
CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO THEO HOÏC CHEÁ TÍN CHÆ  
NGAØNH: CÔ ÑIEÄN TÖÛ
MAÕ NGAØNH: DHxxCD
Soá
TT
MaMH Moân hoïc TC Loaïi giôø tín chæ         HK
DK
LT BT TL TH THTNC
A Khoái kieán thöùc giaùo duïc ñaïi cöông              
A1 Khoái kieán thöùc giaùo duïc chung 28            
1 200106 Caùc nguyeân lyù cô baûn cuûa CN Maùc-Leâ 5           1
2 200104 Ñöôøng loái caùch maïng cuûa ÑCSVN 3           3
3 200107 Tö töôûng HCM 2           4
4 213601 Anh vaên 1 5           1
5 213602 Anh vaên 2 5           2
6 202501 Giaùo duïc theå chaát 1 1           1
7 202502 Giaùo duïc theå chaát 2 1           2
8 200201 Giaùo duïc quoác phoøng 1 (LT) 3           2
9 200202 Giaùo duïc quoác phoøng 2 (TH) 3           2
A2 Khoái kieán thöùc Toaùn, khoa hoïc töï nhieân, CN & moâi tröôøng 22            
1 202108 Toaùn cao caáp A1 3           1
2 202109 Toaùn cao caáp A2 3           2
3 202110 Toaùn cao caáp A3 3           3
4 202121 Xaùc suaát thoáng keâ 3           4
5 202201 Vaät lyù 1 2 2         1
6 202206 Vaät lyù 2 2 2         2
7 202202 Thí nghieäm lyù 1           2
8 214101 Tin hoïc ñaïi cöông 3           3
9 207615 Phöông phaùp soá 2 1     1   3
A3 Khoái kieán thöùc xaõ hoäi nhaân vaên (Töï choïn 01 - Ñaït 6TC) 6            
1 202620 Kyõ naêng giao tieáp 2           3
2 208438 Quaûn trò döï aùn 2           5
3 208416 Quaûn trò hoïc 2           4
4 202622 Phaùp luaät ñaïi cöông 2           3
B Khoái kieán thöùc giaùo duïc chuyeân nghieäp              
B1 Khoái kieán thöùc cô sôû khoái ngaønh & nhoùm ngaønh 26            
1 207108 Hình hoïc hoïa hình - Veõ kyõ thuaät 3 2 1       2
2 207122 Veõ cô khí 2 1 1       3
3 207103 Cô hoïc lyù thuyeát 3 3         1
4 207113 Söùc beàn vaät lieäu 3 3         4
5 207111 Nguyeân lyù maùy 2 2         3
6 207100 Chi tieát maùy 3 3         5
7 207623 Maïch ñieän 2 1     1   3
8 207121 Vaät lieäu vaø coâng ngheä kim loaïi 2 2         5
9 207110 Kyõ thuaät ñieän töû 2 1     1   4
10 207605 Kyõ thuaät laäp trình 2 1     1   4
11 207610 Kyõ thuaät soá 2 1     1   5
B2 Khoái kieán thöùc cuûa ngaønh & chuyeân ngaønh 21            
1 207516 PLC & öùng duïng 3 2     1   7
2 207503 Kyõ thuaät ño löôøng, caûm bieán 3 2     1   6
3 207505 Kyõ thuaät vi ñieàu khieån 3 2     1   6
4 207608 Kyõ thuaät Robot 1 2 2         6
5 207609 Kyõ thuaät Robot 2 3 2     1   7
6 207603 Kyõ thuaät CAD,CAM,CNC 3 2     1   7
7 207504 Kyõ thuaät töï ñoäng khí neùn & thuûy löïc 2 1     1   5
8 207525 Xöû lyù tín hieäu soá 2 2         6
B3 Khoái kieán thöùc hoã trôï & thöïc taäp ngheà nghieäp 7            
1 207606 ÖÙng duïng tin hoïc trong thieát keá & ñieàu khieån 2 1     1   5
2 207115 Thöïc taäp gia coâng 3       3   6
3 207618 Thöïc taäp xí nghieäp 2       2   8
B4 Khoùa luaän toát nghieäp 10            
1 207622 Khoùa Luaän toát nghieäp 10           8
2 207620 Cô sôû thieát keá heä thoáng cô ñieän töû 4           8
3 207621 Kyõ thuaät Robot 6           8
C Khoái kieán thöùc töï choïn              
C1 Khoái kieán thöùc ñaïi cöông (Töï choïn 02 - Ñaït 6TC) 6            
1 207202 Cô löu chaát 2 2         4
2 207219 Nhieät kyõ thuaät 2 2         4
3 207611 Lyù thuyeát moâ hình & toái öu 2 2         6
4 207221 Phöông phaùp boá trí thí nghieäm & XLSL 2 1     1   4
5 207116 Tin hoïc öùng duïng (AutoCAD,OrCAD) 2 1     1   4
C2 Khoái kieán thöùc chuyeân nghieäp (Töï choïn 03 - Ñaït 13TC) 13            
1 207601 Cô ñieän töû öùng duïng 3 2     1   7
2 207624 Kyõ thuaät xöû lyù aûnh 2 1     1   6
3 207604 Kyõ thuaät giao tieáp maùy tính 2 1     1   5
4 207514 Ño löôøng & töï ñoäng hoùa trong maùy noâng nghieäp 2 1     1   7
5 207513 Ño löôøng & töï ñoäng hoùa thieát bò laïnh 2 1     1   6
6 207614 Ño löôøng & töï ñoäng hoùa thieát bò STH & CB 2 1     1   7
7 207612 Ño löôøng & TÑH thieát bò heä thoáng sinh hoïc 2 1     1   7
8 207613 Ño löôøng & TÑH thieát bò hoùa hoïc 2 1     1   7
9 207619 Trí tueä nhaân taïo 2 1     1   5
10 207300 Anh vaên kyõ thuaät 2 2         5
11 207510 Ñieän töû coâng suaát 3 2     1   5
12 207616 Thieát keá heä thoáng cô ñieän töû 3 2 1       7
13 207701 An toaøn lao ñoäng & moâi tröôøng coâng nghieäp 2 2         5
    Toång Coäng: 139            
                   
Tröôûng Boä Moân Tröôûng Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä

Số lần xem trang: 12188
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: