BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO              
TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TPHCM              
CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO THEO HOÏC CHEÁ TÍN CHÆ  
NGAØNH: COÂNG NGHEÄ KYÕ THUAÄT OÂTOÂ
MAÕ NGAØNH: DHxxOT
Soá
TT
MaMH Moân hoïc TC Loaïi giôø tín chæ         HK
DK
LT BT TL TH THTNC
A Khoái kieán thöùc giaùo duïc ñaïi cöông              
A1 Khoái kieán thöùc giaùo duïc chung 28            
1 200106 Caùc nguyeân lyù cô baûn cuûa CN Maùc-Leâ 5           1
2 200104 Ñöôøng loái caùch maïng cuûa ÑCSVN 3           3
3 200107 Tö töôûng HCM 2           4
4 213601 Anh vaên 1 5           1
5 213602 Anh vaên 2 5           2
6 202501 Giaùo duïc theå chaát 1 1           1
7 202502 Giaùo duïc theå chaát 2 1           2
8 200201 Giaùo duïc quoác phoøng 1 (LT) 3           2
9 200202 Giaùo duïc quoác phoøng 2 (TH) 3           2
A2 Khoái kieán thöùc Toaùn, khoa hoïc töï nhieân, CN & moâi tröôøng 23            
1 202108 Toaùn cao caáp A1 3           1
2 202109 Toaùn cao caáp A2 3           2
3 202110 Toaùn cao caáp A3 3           3
4 202121 Xaùc suaát thoáng keâ 3           4
5 202201 Vaät lyù 1 2 2         1
6 202206 Vaät lyù 2 2 2         2
7 202202 Thí nghieäm lyù 1           2
8 214101 Tin hoïc ñaïi cöông 3           3
9 202301 Hoùa ñaïi cöông 3           3
A3 Khoái kieán thöùc xaõ hoäi nhaân vaên (töï choïn 01 - Ñaït 6TC) 6            
1 202620 Kyõ naêng giao tieáp 2           3
2 208438 Quaûn trò döï aùn 2           3
3 208416 Quaûn trò hoïc 2           3
4 202622 Phaùp luaät ñaïi cöông 2           3
B Khoái kieán thöùc giaùo duïc chuyeân nghieäp              
B1 Khoái kieán thöùc cô sôû khoái ngaønh & nhoùm ngaønh 24            
1 207108 Hình hoïc hoïa hình - Veõ kyõ thuaät 3 2 1       2
2 207103 Cô hoïc lyù thuyeát 3 3         1
3 207113 Söùc beàn vaät lieäu 3 3         4
4 207111 Nguyeân lyù maùy 2 2         3
5 207100 Chi tieát maùy 3 3         5
6 207121 Vaät lieäu vaø coâng ngheä kim loaïi 2 2         5
7 207109 Kyõ thuaät ñieän 2 1     1   4
8 207110 Kyõ thuaät ñieän töû 2 1     1   5
9 207219 Nhieät kyõ thuaät 2 2         4
10 207202 Cô löu chaát 2 2         5
B2 Khoái kieán thöùc cuûa ngaønh & chuyeân ngaønh 20            
1 207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 3 2     1   5
2 207704 Caáu taïo truyeàn ñoäng oâtoâ 3 3         6
3 207707 Heä thoáng ñieän ñoäng cô 2 2         6
4 207708 Heä thoáng ñieän thaân xe 2 2         7
5 207705 Coâng ngheä baûo döôõng & söûa chöõa oâtoâ 3 2     1   7
6 207710 Kieåm ñònh & chaån ñoaùn oâtoâ 3 1     2   7
7 207713 Lyù thuyeát tính toaùn ñoäng cô ñoát trong 2 2         7
8 207712 Lyù thuyeát oâtoâ 2 2         7
B3 Khoái kieán thöùc hoã trôï & thöïc taäp ngheà nghieäp 13            
1 207723 Thöïc taäp ñoäng cô ñoát trong 3 1     2   5
2 207722 Thöïc taäp ñieän oâtoâ 2       2   7
3 207721 Thöïc taäp kyõ thuaät laùi xe 1       1   5
4 207725 Thöïc taäp truyeàn ñoäng oâtoâ 3       3   6
5 207727 Thöïc taäp xí nghieäp 1       1   8
6 207114 Thöïc taäp gia coâng 3       3   5
B4 Khoùa luaän toát nghieäp 10            
1 207729 Khoùa Luaän toát nghieäp 10           8
2 207102 Cô hoïc kyõ thuaät 4           8
3 207728 Keát caáu tính toaùn & kieåm ñònh oâtoâ 6           8
C Khoái kieán thöùc töï choïn              
C1 Khoái kieán thöùc ñaïi cöông (Töï choïn 02 - Ñaït 2TC) 2            
1 207605 Kyõ thuaät laäp trình 2 1     1   4
2 207615 Phöông phaùp soá 2 1     1   4
C2 Khoái kieán thöùc chuyeân nghieäp (Töï choïn 03 - Ñaït 13TC) 13            
1 207221 Phöông phaùp boá trí thí nghieäm & XLSL 2 1     1   4
2 207715 Nhaäp moân CN oâtoâ & TB xöôûng 2 2         4
3 207701 An toaøn lao ñoäng & moâi tröôøng coâng nghieäp 2 2         5
4 207117 AutoCAD 2 1     1   4
5 207107 Dung sai vaø kyõ thuaät ño löôøng 2 1     1   4
6 207503 Kyõ thuaät ño löôøng, caûm bieán 3 2     1   5
7 207504 Kyõ thuaät töï ñoäng khí neùn & thuûy löïc 2 1     1   5
8 207300 Anh vaên kyõ thuaät 2 2         5
9 207706 Coâng ngheä laép raùp oâtoâ 2 2         6
10 207711 Kyõ thuaät moâtoâ & xe maùy 2 1     1   6
11 207716 Nhieân lieäu daàu môû & chaát taåy röûa 2 2         6
12 207717 OÂtoâ söû duïng naêng löôïng môùi 2 2         6
13 207718 OÂtoâ vaø moâi tröôøng 2 2         6
14 207720 Thieát bò tieän nghi treân oâtoâ 2 2         6
    Toång Coäng: 139            
                   
  Tröôûng Boä Moân Tröôûng Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä

Số lần xem trang: 12193
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: