BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO              
TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TPHCM              
CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO THEO HOÏC CHEÁ TÍN CHÆ
NGAØNH: CÔ KHÍ BAÛO QUAÛN CHEÁ BIEÁN NOÂNG SAÛN - THÖÏC PHAÅM
MAÕ NGAØNH: DHxxCC
Soá
TT
MaMH Moân hoïc TC Loaïi giôø tín chæ         HK
DK
LT BT TL TH THTNC
A Khoái kieán thöùc giaùo duïc ñaïi cöông              
A1 Khoái kieán thöùc giaùo duïc chung 28            
1 200106 Caùc nguyeân lyù cô baûn cuûa CN Maùc-Leâ 5           1
2 200104 Ñöôøng loái caùch maïng cuûa ÑCSVN 3           3
3 200107 Tö töôûng HCM 2           4
4 213601 Anh vaên 1 5           2
5 213602 Anh vaên 2 5           3
6 202501 Giaùo duïc theå chaát 1 1           1
7 202502 Giaùo duïc theå chaát 2 1           2
8 200201 Giaùo duïc quoác phoøng 1 (LT) 3           2
9 200202 Giaùo duïc quoác phoøng 2 (TH) 3           2
A2 Khoái kieán thöùc Toaùn, khoa hoïc töï nhieân, CN & moâi tröôøng 22            
1 202108 Toaùn cao caáp A1 3           1
2 202109 Toaùn cao caáp A2 3           2
3 202110 Toaùn cao caáp A3 3           3
4 202121 Xaùc suaát thoáng keâ 3           4
5 202201 Vaät lyù 1 2 2         1
6 202206 Vaät lyù 2 2 2         2
7 202202 Thí nghieäm lyù 1       1   2
8 214101 Tin hoïc ñaïi cöông 3           3
9 207605 Kyõ thuaät laäp trình 2 1     1   5
A3 Khoái kieán thöùc xaõ hoäi nhaân vaên (töï choïn 01 - Ñaït 6TC) 6            
1 202620 Kyõ naêng giao tieáp 2           3
2 208438 Quaûn trò döï aùn 2           4
3 208416 Quaûn trò hoïc 2           4
4 202622 Phaùp luaät ñaïi cöông 2           4
B Khoái kieán thöùc giaùo duïc chuyeân nghieäp              
B1 Khoái kieán thöùc cô sôû khoái ngaønh & nhoùm ngaønh 32            
1 207108 Hình hoïc hoïa hình - Veõ kyõ thuaät 3 2 1       2
2 207122 Veõ cô khí 2 1 1       3
3 207103 Cô hoïc lyù thuyeát 3 3         1
4 207111 Nguyeân lyù maùy 2 2         3
5 207113 Söùc beàn vaät lieäu 3 3         4
6 207121 Vaät lieäu vaø coâng ngheä kim loaïi 2 2         5
7 207100 Chi tieát maùy 3 3         5
8 207101 Ñoà aùn chi tieát maùy 1   1       6
9 207107 Dung sai vaø kyõ thuaät ño löôøng 2 1     1   4
10 207109 Kyõ thuaät ñieän 2 1     1   4
11 207110 Kyõ thuaät ñieän töû 2 1     1   5
12 207202 Cô löu chaát 2 2         4
13 207504 Kyõ thuaät töï ñoäng khí neùn & thuûy löïc 2 1     1   6
14 207220 Nhieät ñoäng löïc hoïc kyõ thuaät 3 3         5
B2 Khoái kieán thöùc cuûa ngaønh & chuyeân ngaønh 19            
1 207224 Truyeàn nhieät & thieát bò trao ñoåi nhieät 3 2     1   6
2 207213 Kyõ thuaät thöïc phaåm 3 2     1   6
3 207216 Maùy gia coâng cô hoïc noâng saûn - thöïc phaåm 3 2     1   7
4 207218 ÑA TK nhaø maùy CB noâng saûn - thöïc phaåm 2 1     1   7
5 207201 Vaän haønh baûo döôõng & söûa chöõa maùy cheá bieán NSTP 3 1     2   8
6 207222 Kyõ thuaät saáy 3 2     1   7
7 207217 Maùy naâng chuyeån 2 2         6
B3 Khoái kieán thöùc hoã trôï & thöïc taäp ngheà nghieäp 7            
1 207221 Phöông phaùp boá trí thí nghieäm & XLSL 2 1     1   6
2 207114 Thöïc taäp gia coâng 3       3   5
3 207223 Thöïc taäp saûn xuaát 2       2   7
B4 Khoùa luaän toát nghieäp 10            
1 207226 Khoùa Luaän toát nghieäp 10           8
2 207102 Cô hoïc kyõ thuaät 4           8
3 207225 Maùy cheá bieán 6           8
C Khoái kieán thöùc töï choïn              
C1 Khoái kieán thöùc ñaïi cöông (Töï choïn 02 - Ñaït 2TC) 2            
1 202120 Quy hoaïch tuyeán tính 2 1 1       6
2 207615 Phöông phaùp soá 2 1     1   6
C2 Khoái kieán thöùc chuyeân nghieäp (Töï choïn 03 - Ñaït 12) 12            
1 207212 Coâng ngheä vaø thieát bò cheá bieán luùa gaïo 2 1     1   6
2 207416 Thieát bò laïnh 2 1     1   6
3 207215 Maùy & thieát bò thuûy khí 2 1     1   5
4 207211 Coâng ngheä saûn xuaát ñöôøng mía 2 2         7
5 207214 Maùy & thieát bò phaân ly 2 1     1   6
6 207120 Vaät lieäu phi kim loaïi 2 2         5
7 207207 Coâng ngheä cheá bieán muû cao su 2 2         7
8 207205 Coâng ngheä cheá bieán caø pheâ 2 2         7
9 207210 Coâng ngheä cheá bieán traø 2 2         7
10 207300 Anh vaên kyõ thuaät 2 2         4
11 207204 Coâng ngheä & thieát bò SX thöùc aên chaên nuoâi 2 2         7
                   
    Toång Coäng: 138            
                   
  Tröôûng Boä Moân   Tröôûng Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä

Số lần xem trang: 12161
Nhập ngày: 26-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: