HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                            -----------------------
                               Số: 164/TB-HSV
 

     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2009

 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức tập huấn cán bộ Hội cơ sở
 
Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm học 2009 – 2010, giúp cán bộ Hội nắm vững điều lệ, nghiệp vụ tổ chức Đại Hội cơ sở, Ban thư ký Hội Sinh viên trường sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí là cán bộ Hội thuộc các Liên chi hội trực thuộc trường. Nay Ban thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến các Liên chi Hội một số nội dung về lớp tập huấn như sau:
 
            Thời gian: Từ 07h00 đến 11h00 ngày 04/10/2009
 
            Địa điểm: Phòng TV201 – Khu Tường Vy
 
            Nội dung:
 
            - Giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam.
- Mối quan hệ giữa Đoàn và Hội.
- Nghiệp vụ tổ chức Đại hội Hội sinh viên cấp cơ sở.
           
           Đối tượng:
 
 - Ủy viên ban chấp hành các liên chi hội trực thuộc Hội sinh viên trường.
- Các đồng chí trong ban tổ chức đại hội Liên chi hội Sinh viên các khoa/bộ môn.
- Các đồng chí dự kiến giới thiệu vào Ban chấp hành Liên chi hội Khoa/Bộ môn khóa mới.
Đề nghị các liên chi hội gửi danh sách tập huấn về văn phòng Hội sinh viên trường hoặc địa chỉ E-mail
dhnonglam@hoisinhvien.vn trước 10h00 ngày 03/10/2009.
Đây là một nội dung quan trọng nhằm đảm bảo Đại hội cơ sở diễn ra đúng quy trình và điều lệ Hội, đề nghị các Liên chi Hội nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:                                          TM BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
- BTV Đoàn các khoa, bộ môn                                                 CHỦ TỊCH
- BCH LCH SV các khoa, bộ môn
- Lưu văn phòng.
                                                                                                     Trương Tuệ Minh

                         DANH SÁCH CÁN BỘ HỘI KHOA CƠ KHÍ THAM DỰ

TẬP HUẤN CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ NGÀY 04/10/2009
 
.

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
CHI ĐOÀN
1
Nguyễn Đức Tài
Chủ tịch HSV Khoa
DH07CD
2
Nguyễn Văn Sự
P. Chủ tịch
DH08CK
3
Nguyễn Ngọc Hạnh
Ủy viên
DH08CD
4
Lê Quang Trí
Ủy viên
DH08OT
5
Lê Đình Danh
Ủy viên
DH08TD
6
Hoàng Hiệp Hòa
Ủy viên
DH08NL
7
Tô Công Linh
Ủy viên
DH07NL

 

Số lần xem trang: 12147
Nhập ngày: 02-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 02-10-2009

Liên kết doanh nghiệp