ĐIỂM XÉT TUYỂN NV 1 CHO CÁC NGÀNH CỦA KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ - ĐHNLTPHCM TỪ 2004-2009
 
 (Khối A)

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Năm 2005
Năm 2004
Cơ khí BQCB NSTP
13
14
15
14
15
14
Cơ khí nông lâm
13
14
15
14
15
14
Công nghệ nhiệt lạnh
13
14
15
14
15
14
Điều khiển tự động
13
14
15
14
15
14
Cơ điện tử
13
15
15
14
Xét tuyển từ năm 2006

Nguồn: Tổng hợp từ phòng Đào tạo.

Số lần xem trang: 2309

Điểm xét tuyển NV1 cho các ngành của Khoa Cơ Khí từ 2004-2009

Liên kết doanh nghiệp