Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho SV trong việc xét công nhận các học phần tương đương, thay thế… VP Khoa gởi đến quý thầy, cô là CVHT và các em sinh viên một số thông tin…

Sau kỳ thi kết thúc học phần & hệ thống nhập điểm Online đã đóng ở mỗi học kỳ. SV có đăng ký các học phần tương đương, thay thế…Nếu đạt kết quả >=5.5 vui lòng thực hiện các bước sau:

            -  In bảng điểm cá nhân (do Phòng Đào Tạo cấp).

            -  Tải file thông báo & điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu Điền Thông Tin”. (tải file tại đây...)

            -   Tất cả nộp tại VP Khoa.

VP Khoa sẽ kết hợp với PĐT thực hiện các bước… để cập nhật các học phần tương đương, thay thế vào hệ thống quản lý điểm của Trường (Tính điểm trung bình tích lũy, xét tốt nghiệp, học bổng…).

Thời hạn: 30 ngày (Sau khi đóng hệ thống nhập điểm Online). Trân trọng.

Số lần xem trang: 2386