Tuyển Dụng Nhân Sự Ngành Công Nghệ Nhiệt Lạnh

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM                    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

  Khoa Cơ Khí – Công Nghệ                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

            ----- %%% -----                                                                      -------------

 

                                                                               Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2008

 

                                        

                                              THÔNG  BÁO  TUYỂN  DỤNG

 

                         Khoa Cơ Khí – Công Nghệ, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM cần tuyển  

 

Từ 02 – 04 ứng viên làm việc tại Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh thuộc khoa Cơ Khí

 

Công Nghệ với các điều kiện như sau:

 

-         Tốt nghiệp ngành Công Nghệ Nhiệt Lạnh.

 

-         Tốt nghiệp loại KHÁ trở lên ( 7 điểm trở lên ).

 

-         Đoàn viên TNCSHCM.

 

  Các ứng viên muốn biết thêm chi tiết, liên hệ nộp hồ sơ:

 

Văn phòng khoa CKCN hoặc BM.Công Nghệ Nhiệt Lạnh.

 

 

Khoa Cơ Khí Công Nghệ                                           TM.BM Công Nghệ Nhiệt Lạnh

        Trưởng Khoa                                                                Trưởng Bộ môn

            (Đã ký)                                                                        (Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Thị Thanh                                              PGS.TS. Nguyễn Hay

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2310