Thông báo của Phòng Đào tạo về việc đăng ký học phần cho Học kỳ II - Năm học 2022-2023

Các bạn sinh viên xem chi tiết trong File đính kèm!

Link Google dự phòng: https://drive.google.com/drive/folders/103j8yuAl0-JBcSGKnwgDUDjgGAg9q0Zl 

Số lần xem trang: 2319