Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ - buộc thôi học trong năm học 2021 – 2022 do vi phạm quy chế học vụ.

Khoa thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách bị cảnh báo học vụ biết, qua đó cố gắng cải thiện kết quả học trong các học kỳ sau hoặc điều chỉnh nếu có sai sót trong kết quả xét (trường hợp thay đổi điểm trung bình chung do cập nhật điểm các học phần còn thiếu, sinh viên đối chiếu kết quả học tập trên website).

Các sinh viên bị xét buộc thôi học sẽ không được đăng ký học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 và các chuẩn đầu ra, nếu sinh viên có thắc mắc Khoa vui lòng tổng hợp hoặc hướng dẫn sinh viên gửi phản hồi qua link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JEzqd_6luJhWmnOqZfk8UNqsA4nNaU6OzQjeyXP8i3m_lA/viewform.

Thời gian PĐT nhận điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ sinh viên: từ ngày thông báo đến trước ngày 30/10/2022. Sau thời gian trên, PĐT sẽ chốt danh sách và ra quyết định cảnh báo học vụ, buộc thôi học, các thông tin điều chỉnh sau khi ra quyết định sẽ không được giải quyết nếu không có ý kiến của Ban Giám Hiệu.

Thông tin cụ thể vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng.

Số lần xem trang: 2250