Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ - buộc thôi học trong học kỳ I năm học 2020 – 2021 do vi phạm quy chế học vụ. (Sinh viên có điểm trung bình chung thấp hơn quy định hay không đăng ký môn học trong học kỳ I năm học 2020 – 2021)

DANH SÁCH ĐÍNH KÈM (ds gồm 2 trang)

        Thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách bị cảnh báo học vụ, qua đó cố gắng cải thiện kết quả học trong các học kỳ sau hoặc điều chỉnh nếu có sai sót trong kết quả xét (trường hợp thay đổi điểm trung bình chung do cập nhật điểm các học phần còn thiếu, sinh viên đối chiếu kết quả học tập trên web).

        Các sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 3 – buộc thôi học sẽ không được đăng ký học phần học kỳ III năm học 2020 - 2021 và các chuẩn đầu ra, từ học kỳ này PĐT sẽ không nhận đơn cứu xét, chỉ nhận đơn điều chỉnh nếu có sai sót nên Khoa không nhận đơn cứu xét của sinh viên.

        Thời gian PĐT nhận điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ sinh viên: từ ngày thông báo đến hết ngày 25/4/2021. Sau thời gian trên, PĐT sẽ chốt danh sách và ra quyết định cảnh báo học vụ, buộc thôi học, các thông tin điều chỉnh sau khi ra quyết định sẽ không được giải quyết nếu không có ý kiến của Ban Giám Hiệu.

Số lần xem trang: 12848
Nhập ngày: 20-04-2021
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2021