Các bạn sinh viên lưu ý Mã môn học của các môn học tương đương.

1. Môn tương đương 2018, 2019 -> 2020 

hoặc link: https://drive.google.com/drive/folders/1rp5anzH98oKDztuiKLJ8tQJIT814iDWO

2. Môn tương đương 2014 -> 2018

3. Môn tương đương 2013 -> 2014

 

Số lần xem trang: 12612
Nhập ngày: 26-12-2018
Điều chỉnh lần cuối: 05-01-2022