FIle đính kèm là Danh sách Sinh viên bị Cảnh báo học vụ - Buộc thôi học (HK2 - Năm học 2017-2018).

Các bạn có thắc mắc (điều chỉnh) vui lòng gặp thầy Quang - Giáo vụ Khoa.

File đính kèm!

Số lần xem trang: 12237
Nhập ngày: 16-11-2018
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2021