BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     
Số: 2179/QĐ-ĐHNL-ĐRL                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày  17 tháng 9 năm 2013
 
V/v Đánh giá kết quả rèn luyện
của sinh viên học kỳ II/2012-2013”                                                                    
 
Kính gửi : - BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHOA, BỘ MÔN TRỰC THUỘC
 Căn cứ:
- Thực hiện Qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THCN hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký QĐ số: 60/2007QĐ – BGDĐT ban hành Qui chế đánh giá kết rèn luyện của sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THCN hệ chính quy và kế hoạch hoạt động của trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.
            - Để việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II/2012 – 2013 được thống nhất, khách quan và có ý nghĩa động viên, khuyến khích sinh viên.
Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật sinh viên (HĐKTKL) đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, bộ môn trực thuộc thực hiện đúng tiến độ xét điểm rèn luyện của sinh viên, cụ thể theo quy trình kèm theo:
1.      Từ 23 – 26/9/2013 sinh viên khóa 2009, 2010 đánh giá điểm rèn luyện cá nhân và lớp duyệt điểm rèn luyện, nộp bảng điểm về khoa, bộ môn.
2.      Từ 27 – 30/9/2013 sinh viên các khóa còn lại đánh giá điểm rèn luyện cá nhân và lớp duyệt điểm rèn luyện, nộp bảng điểm về khoa, bộ môn.
3.      Ngày 7/10/2013 Phòng CTSV tổng hợp và họp hội đồng xét điểm rèn luyện các Khoa/Bộ môn, công bố danh sách điểm rèn luyện trên website nls.hcmuaf.edu.vn.
4.      Ngày 10/10/2013 Phòng CTSV trình Ban giám hiệu ký và chuyển điểm rèn luyện của sinh viên về phòng Đào tạo cập nhật vào hệ thống điểm.
Đề nghị các Khoa, bộ môn trực thuộc thực hiện đúng tiến độ và quy định chung của nhà trường.
 Trân trọng kính chào.  
                                                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG
                         P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                             
       PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng
Nơi nhận:
- Như trên                                                                                           
- Phòng Đào tạo, Phòng KHTC                                                                           
- Phòng CTSV, Đoàn trường
- Lưu: P.CTSV, HC          

Số lần xem trang: 12382
Nhập ngày: 26-09-2013
Điều chỉnh lần cuối: