Thông báo áp dụng cho sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Áp dụng cho các khóa hệ tín chỉ.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Giáo vụ Khoa 

Số lần xem trang: 2316