TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
                                                                         Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 03  tháng 04 năm 2013
 
THÔNG BÁO
“Chọn chuyên ngành, Lớp DH12CK”
 
Để chuẩn bị cho việc phân chuyên ngành và chọn môn học cho học kỳ I năm học 2013 – 2014, nay Khoa cơ khí – công nghệ thông báo thông tin về thời gian đăng ký chọn chuyên ngành cho các Em đang học lớp DH12CK (Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí) như sau:
Thời gian đăng ký chọn chuyên ngành: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/04/2013
Địa điểm đăng ký: P.11 Văn phòng Đoàn Khoa cơ khí – công nghệ (mẫu đơn xin đăng ký chọn chuyên ngành lấy tại /data/Mau_chon chuyen nganh.doc )
Nếu như qua thời gian đăng ký trên, các Em đang học lớp DH12CK không tự chọn chuyên ngành cho chính mình thì Khoa sẽ tự sắp xếp chuyên ngành cho các Em và các Em không được khiếu nại.
Chi tiết liên hệ: Thầy Phong, (SĐT: 0938.095.340 hoặc email: ntphong@hcmuaf.edu.vn )
 
Trân trọng thông báo.
                    KHOA CK- CN                                                                                 

Số lần xem trang: 12402
Nhập ngày: 03-04-2013
Điều chỉnh lần cuối: