Gửi danh sách: trước 16h ngày 21/12/2012

Tổ chức lớp học Cảm tình Đoàn: 7h30 – 11h30 các ngày 23/12/2012 (chủ nhật) tại RD100 – Khu Rạng Đông.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
***
Số:        /KH-ĐTN
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2012
 

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1
Năm học 2012 - 2013
 
I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1/ Mục đích :
Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho hội viên, sinh viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh
Bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.
Tạo cơ hội cho bạn hội viên, sinh viên có điều kiện học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân và cống hiến cho phong trào sinh viên của lớp, của trường.
 
2/ Yêu cầu :
Công tác phát triển đoàn viên phải được tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa chính trị của đợt hoạt động. 
Đảm bảo phát triển Đoàn cho những hội viên, sinh viên ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Qui trình kết nạp đoàn viên mới phải đảm bảo đúng theo điều lệ, qui định về công tác phát triển đoàn viên. Các cơ sở Đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới gắn với các sự kiện chính trị để góp phần tạo nên sự trang trọng của buổi lễ và tạo ấn tượng tốt đối với đoàn viên vừa kết nạp.
 
II/ ĐỐI TƯỢNG:
            Tất cả hội viên, sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại tất cả các lớp, các khóa (kể cả học viên cao học và hệ vừa học vừa làm) thuộc trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
III/ QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
1.      Quy trình kết nạp Đoàn viên mới:
Bước 1:
Đoàn trường, các Đoàn khoa/ bộ môn triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên mới đến các chi đoàn và hội viên, sinh viên.
Bước 2:
Các chi Hội Sinh viên họp để giới thiệu Hội viên ưu tú cho chi đoàn.
Các đơn vị chưa có tổ chức Hội thì do 1 Đoàn viên trong chi đoàn (cùng sinh hoạt với thanh niên tiên tiến ít nhất 3 tháng) giới thiệu.  
Bước 3:
Chi Đoàn tổng hợp danh sách Hội viên, thanh niên tiên tiến được đề cử, gửi về Đoàn khoa, bộ môn.
Ban chấp hành Đoàn khoa, bộ môn tổng hợp và gửi lên VP Đoàn trường bằng văn bản đồng thời gửi mail về địa chỉ botno303@yahoo.com.vndoantruong@hcmuaf.edu.vn  trước 16h ngày 21/12/2012.
Bước 4:
Tổ chức lớp Cảm tình Đoàn:
7h30 – 11h30 các ngày 23/12/2012 (chủ nhật) tại RD100 – Khu Rạng Đông.
Bước 5:
Đoàn khoa, bộ môn thông báo kết quả lớp Cảm tình Đoàn đến các chi đoàn.
Chi đoàn phân công Đoàn viên hướng dẫn các bạn viết đơn xin gia nhập Đoàn và lý lịch.
Bước 6:
Chi Đoàn tổ chức họp xét kết nạp đoàn viên mới.
Bước 7:
Chi Đoàn lập hồ sơ giới thiệu kết nạp Đoàn viên mới, gửi cho Đoàn khoa. Bộ môn Đoàn khoa/ bộ môn tổng hợp toàn bộ hồ sơ xin gia nhập Đoàn và lập danh sách và gửi về VP Đoàn trường kèm theo công văn đề nghị của Đoàn khoa/ bộ môn về việc chuẩn y kết nạp Đoàn viên mới.
Bước 8:
Các chi đoàn, đoàn khoa/ bộ môn tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới theo tình hình thực tế của đơn vị.
 
2/ Lớp Cảm tình Đoàn:
2.1/ Thời gian – Địa điểm :
   Thời gian: 7h30 – 11h30 ngày 23/12/2012
   Địa điểm: Phòng RĐ100 –  Khu Rạng Đông – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
 
2.2/ Nội dung học tập:
Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam”
Bài 2: “Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Bài 3: “Phấn đấu để trở thành người Đoàn viên”
 
3/ Tổ chức Hội nghị chi đoàn xét kết nạp Đoàn viên mới:
Hội nghị cần đảm bảo có ít nhất 2/3 số Đoàn viên trong chi Đoàn tham dự.
            Chương trình:
-         Trình bày đơn xin vào Đoàn của Hội viên, thanh niên.
-         Trình bày nghị quyết giới thiệu Hội viên ưu tú vào Đoàn
(Đơn vị chưa có tổ chức Hội thì Đoàn viên được phân công hướng dẫn Thanh niên tiên tiến đọc Giấy giới thiệu Thanh niên tiên tiến vào Đoàn)
-         Chi Đoàn tiến hành thảo luận và biểu quyết đối với từng Hội viên, thanh niên tiên tiến.
4/ Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới:
Lễ kết nạp đoàn viên mới sẽ do chi đoàn tổ chức (Đoàn khoa/ bộ môn phụ trách hướng dẫn tổ chức):
1.      Chào cờ - Quốc ca – Đoàn ca – Phút mặc niệm
2.      Tuyên bố l‎í do – Giới thiệu thành phần tham dự.
3.      Đại diện BCH chi đoàn đọc báo cáo tóm tắt việc xét đơn xin vào Đoàn của người được kết nạp
4.      Đại diện BCH chi đoàn đọc nghị quyết kết nạp Đoàn viên mới
5.      Đoàn viên mới đọc lời hứa.
6.      Một Đoàn viên trong chi Đoàn phát biểu cảm tưởng
7.      Đại diện Đoàn cấp trên phát biểu giao nhiệm vụ
8.      Chào cờ bế mạc.
 
5/ Hồ sơ gửi về Đoàn trường, gồm có :
1/ Công văn đề nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên mới của BCH Đoàn khoa/ bộ môn.
2/ Danh sách trích ngang Thanh niên tiên tiến đề nghị kết nạp.
3/ Sổ đoàn viên đã khai của đối tượng Đoàn (đã khai phần tự giới thiệu, đơn xin vào Đoàn) và gửi kèm 02 tấm hình 2x3
4/ Giấy giới thiệu của chi hội hoặc giấy đảm bảo của Đoàn viên trong chi Đoàn cho từng thanh niên.
5/ Biên bản họp xét kết nạp Đoàn của Chi đoàn.
 
Một số điều lưu ý:
-       Tất cả các danh sách phải thực hiện theo mẫu biểu thống nhất.
-       Đoàn khoa/ bộ môn sử dụng Đoàn phí để mua sổ đoàn viên, làm thẻ đoàn, huy hiệu đoàn cấp cho đoàn viên mới.
-       Đoàn khoa/ bộ môn phân công 1 đồng chí UV BCH phụ trách học viên của đơn vị mình và thực hiện các nhiệm vụ phân công của cấp Đoàn khoa/ bộ môn (phụ trách tổng hợp danh sách đi học, tổng hợp danh sách đạt kết quả hoàn thành, hướng dẫn học viên làm thủ tục kết nạp, thực hiện công tác viết nghị quyết kết nạp và làm thẻ đoàn viên, tổ chức lễ kết nạp).
-       Sau khi kết thúc lớp học, các bạn Sinh viên sẽ làm Bài thu hoạch và nộp lại văn phòng Đoàn trường vào ngày 27/12/2012 (Thứ năm).
 
IV/ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC :
1/ Đ/c Đặng Thị Chúc                Ủy Viên BCH Đoàn trường                - Trưởng ban
2/ Đ/c Phạm Trung Hiếu            Chủ nhiệm CLB Cán bộ Đoàn           - Phó ban thường trực
3/ Đ/c Chế Thanh Hậu               Ủy Viên BCN CLB Cán bộ Đoàn      - Phó ban
4/ Đ/c Lê Thị Tâm                      Ủy Viên BCN CLB Cán bộ Đoàn      - Thành viên
5/ Đ/c Trần Thị Thùy Dung       Thành viên CLB Cán bộ Đoàn          - Thành viên
6/ Đ/c Ngô Tường Thiên            Thành viên CLB Cán bộ Đoàn          - Thành viên
 
V/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
15/12/2012: Hoàn thành kế hoạch, triển khai đến các khoa, bộ môn.
15/12 – 21/12/2012: các chi đoàn tổng hợp danh sách hội viên, thanh niên tiên tiến.
21/12/2012: Nhận danh sách đăng ký, triển khai công tác chuẩn bị.
23/12/2012: Tổ chức lớp học.
27/12/2012: Nhận bài thu hoạch.
04/01/2013: Công bố kết quả lớp Cảm tình Đoàn, cấp giấy chứng nhận.
05/01 – 20/01/2013: Các chi đoàn tiến hành hội nghị chi đoàn giới thiệu thanh niên tiên tiến vào Đoàn, hoàn tất hồ sơ, gửi Đoàn trường ra quyết định kết nạp.
 

Nơi nhận:
- BCH Đoàn các khoa, bộ môn;
- BCH Liên chi hội sinh viên các khoa, bộ môn;
- Lưu.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
Trương Tuệ Minh
 

                                                                                                                   
 
 

Số lần xem trang: 12199
Nhập ngày: 17-12-2012
Điều chỉnh lần cuối: 17-12-2012

Liên kết doanh nghiệp