ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN KHOA – CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
***
Số:     /TB – ĐTN/QLSV
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2012

 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị”
dành cho Đoàn viên – Sinh viên các khóa 2008, 2009
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 – 2013 của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, nhằm đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mac – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đoàn viên – sinh viên, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của tuổi trẻ, Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức học tập “6 bài lý luận chính trị” cho Đoàn viên – Sinh viên khóa 2008, 2009 của trường.
Đối tượng tham gia: Tất cả Đoàn viên là sinh viên khóa 2008, 2009 thuộc khoa cơ khí – công nghệ, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chưa tham gia học lớp “Sáu bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên – Thanh niên”.
Thời gian: 13h00 - 16h30 chủ nhật ngày 18/11/2012
Địa điểm: Hội trường P100
       Đây là một nội dung quan trọng của chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong năm học, đề nghị các Chi đoàn thuộc khoa thực hiện nghiêm túc thông báo này.
 
 

 
TM. BCH ĐOÀN KHOA
Ths. Nguyễn Thanh Phong
 
 

 

Số lần xem trang: 12167
Nhập ngày: 15-11-2012
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp