Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị”
dành cho Đoàn viên – Sinh viên các khóa 2008, 2009

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
***
Số:/TB-ĐTN
 
 
Thủ Đức, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị”
dành cho Đoàn viên – Sinh viên các khóa 2008, 2009
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 – 2013 của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, nhằm đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mac – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đoàn viên – sinh viên, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của tuổi trẻ, Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức học tập “6 bài lý luận chính trị” cho Đoàn viên – Sinh viên khóa 2008, 2009 của trường.
Đối tượng tham gia: Tất cả Đoàn viên là sinh viên khóa 2008, 2009 thuộc trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chưa tham gia học lớp “Sáu bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên – Thanh niên”.
Còn các khóa 2010 trở về sau sẽ được sắp xếp tổ chức trong các học kì tới.
Thời gian:Đoàn viên chọnđăng ký học 1 trong các buổi:
-         07h30 – 11h00 thứ 5ngày 15/11/2012tại PV100 (dự kiến)
-         13h00 - 16h30 thứ 5 ngày 15/11/2012 tại PV100 (dự kiến)
-         07h30 – 11h00 chủ nhật ngày 18/11/2012
Địa điểm học tập cụ thể của từng lớp sau khi có danh sách đăng ký chính thức sẽ được thông báo về các khoa, bộ môn và công bố trên Website Đoàn trường tại địa chỉ http://tuoitrenonglamsuc.org.vnvào ngày 12/11/2012.
Tài liệu: Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – 2011
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn Đoàn viên – sinh viên của trường được học tập “Sáu bài lý luận chính trị”, Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị Ban Chấp Hành Đoàn các khoa, bộmôn và các chi đoàn thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thông tin rộng rãi về lớp học đến Đoàn viên – sinh viên đơn vị mình bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt cần làm rõ sự cần thiết của việc học “Sáu bài lý luận chính trị”.
- Tổ chức cho đoàn viên – sinh viên đăng ký tham gia lớp học (theo mẫu). Tổng hợp danh sách theo mẫu và gửi về văn phòng Đoàn trường trước 16h ngày10 – 11– 2012, đồng thời gửi file về địa chỉ maildoantruong.tuyengiao@hcmuaf.edu.vn. ( *Lưu ý: chỉ nhận đăng ký từ các Đoàn khoa, bộ môn, không nhận đăng ký của chi đoàn)
-     Thông báo cụ thể lịch học đến các bạn Đoàn viên – sinh viên, vận động tham gia lớp học đầy đủ, tài liệu sẽđược gửi về các đoàn khoa, bộ môn. Đoàn khoa, bộ môn triển khai đến sinh viên.
-       Tổ chức thảo luận, nghiên cứu tại đơn vị để Đoàn viên – sinh viên nắm sâu hơn về nội dung “Sáu bài lý luận chính trị”. Khuyến khích các đơn vị phát huy sáng tạo, đưa ra những hình thức sinh hoạt mới đạt hiệu quả cao, thu hút được Đoàn viên – sinh viên.
     Đây là một nội dung quan trọng của chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong năm học, đề nghị các Đoàn Khoa – Bộ môn thực hiện nghiêm túc thông báo này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn trường.Số điện thoại: 083.7245.396.
 

Nơi nhận:
- Ban thường vụ Đoàn trường;
- Ban thường vụ Đoàn các khoa, bộ môn;
- E-mail sinh viên; bảng tin Đoàn trường;
- Lưu văn phòng.
TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
Trương Tuệ Minh

 
                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                    

Số lần xem trang: 12172
Nhập ngày: 03-11-2012
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2012

Liên kết doanh nghiệp