TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
                                                                                Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 10 năm 2012
 
THÔNG BÁO
“Nhận thẻ sinh viên dành cho các Em Tân sinh viên
nguyện vọng bổ sung khóa 2012”
 
Đã có thẻ sinh viên năm 2012
Các Em Tân sinh viên các lớp khóa 2012 liên lạc với Bí thư hoặc lớp trưởng của lớp mình để nhận thẻ sinh viên.
Trân trọng thông báo.
 
                                                                                                         Trợ Lý QLSV Khoa
                                                                                                    Ths. Nguyễn Thanh Phong
                                                                                                                          

Số lần xem trang: 2313