BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số :1900/TB-ĐHNL-KHTC                                          Tp.HCM, ngày        tháng       năm 2012.

 
 
THÔNG BÁO

V/v: “Quy định rút học phí nhập học khóa 2012”

 

Căn cứ thông báo số 1872 /TB-ĐHNL-KHTC  ngày 04 tháng 09 năm 2012 về các khoản thu đối với tân sinh viên khóa 2012.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho một số sinh viên khóa mới làm thủ tục nhập học vào trường nhưng vì điều kiện không thể theo học tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Nhà trường cho phép các sinh viên thuộc diện trên được rút học phí nhập học (căn cứ theo ngày nhận đơn tại phòng Đào tạo) theo quy định sau đây:

 

Thời gian                                           Tỷ lệ%/Mức thu học phí theo quy định

-         Tuần đầu :                                                                                        100%

( NV1: từ 05/09/2012 đến 11/09/2012

NV2: từ 18/09/2012 đến 24/09/2012)

-         Tuần thứ 2 - tuần thứ 3:                                                                80%

( NV1: từ 12/09/2012 đến 25/09/2012

NV2: từ 25/09/2012 đến 08/10/2012)

-         Tuần thứ 4:                                                                                       50%

(NV1: từ 26/09/2012 đến 02/10/2012

NV2: từ 09/10/2012 đến 15/10/2012))

Nhà trường sẽ không hoàn trả lại các khoản như : bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe, lệ phí nhập học, lệ phí xét tuyển….do đã nộp lên đơn vị bảo hiểm và đã thực chi.

Ghi chú: Sau tuần thứ 4 nhà trường sẽ không giải quyết hoàn trả lại học phí.

-         Sinh viên làm đơn xin nghỉ học nộp tại phòng Đào tạo từ ngày 05/09/2012 đến hết ngày 15/10/2012 (đồng thời đính kèm các giấy tờ chứng minh lý do và biên lai thu học phí).

-         Thời gian nhận lại học phí: từ ngày 18/10/2012 đến 31/10/2012

·        Buổi sáng: lúc 08 giờ 30 phút đến 11 giờ

·        Buổi chiều: lúc 13 giờ 30 phút đến 15 giờ

·        Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính (P.11B) khu Thiên Lý

-         Sau thời hạn trên mọi sự khiếu nại nhà trường sẽ không giải quyết.

 
Trân trọng thông báo.

            HIỆU TRƯỞNG

 
 
     Nơi nhận:

-   Các khoa,Bộ môn (để thông báo cho sinh viên);

-   Phòng Đào tạo, Phòng KHTC, Phòng CTSV, Trạm Y tế;

-   Lưu: HC, KHTC

Số lần xem trang: 12364
Nhập ngày: 26-09-2012
Điều chỉnh lần cuối: